ADV MICRO DEVICE 5.74% (109.69)        AMAZON COM 2.87% (75.63)        AMER EXPRESS CO 3.07% (129.34)        BEST BUY CO INC 2.51% (73.87)        DELL INC 4.31% (25.68)        CISCO SYSTEMS 4.38% (73.09)        EL PASO CORP 3.26% (50.66)        GENERAL ELEC CO 3.48% (99.23)        HALLIBURTON CO 3.18% (24.01)        HOME DEPOT INC 3.47% (184.40)        HEWLETT-PACKARD 4.47% (115.93)        INTL BUS MACHINE 4.07% (146.70)        INTEL CORP 5.53% (27.30)        JOHNSON&JOHNSON 4.83% (95.11)        MICROSOFT CP 5.01% (62.91)        ORACLE CORP 1.95% (38.73)        WAL-MART STORES 4.32% (95.15)        YAHOO INC 3.69% (142.72)       
RUSSELL 2000 INDEX 0% (1367.08520)        CBOE Interest Rate 10 Year T No 0% (2.34)        P 500 0% (14.34)        EUR/USD 0% (1.0611)        GBP/USD 0% (1.2437)        USD/JPY 0% (110.4860)       

DOW JONES INDEX

Symbol Trade Change
AAPL 143.17 up-down -0.12%
AXP 77.49 up-down -0.36%
BA 177.56 up-down -0.72%
CAT 97.14 up-down 1.70%
CSCO 33.01 up-down 0.15%
CVX 109.43 up-down 0.52%
DD 80.00 up-down -0.06%
DIS 112.43 up-down -0.13%
GE 30.01 up-down 0.07%
GS 228.89 up-down 0.44%
HD 148.21 up-down 0.73%
IBM 171.20 up-down -0.55%
INTC 35.80 up-down -0.64%
JNJ 124.34 up-down -0.46%
JPM 85.88 up-down -0.35%
KO 42.69 up-down 0.19%
MCD 129.98 up-down 0.02%
MMM 189.71 up-down -0.15%
MRK 62.55 up-down -0.92%
MSFT 65.53 up-down -0.23%
NKE 54.90 up-down -0.38%
PFE 34.04 up-down -0.18%
PG 89.49 up-down 0.29%
TRV 121.11 up-down 0.80%
UNH 165.48 up-down -0.33%
UTX 112.88 up-down -0.10%
V 88.86 up-down 0.14%
VZ 48.54 up-down -0.25%
WMT 73.06 up-down 0.22%
XOM 83.13 up-down 0.45%

Quick trade

Сключи сделка в 3 лесни стъпки

Сключи сделка в 3 лесни стъпки

Купи или продай

BUY 1.36460   SELL 1.36460

Обучение за инвеститори

Английски термин - Българско значение
Strong Buy - Категорично да се купи
Aggressive Buy - Да се купува агресивно
Recommended List - Списък на позициите, препоръчани за покупка
Top pick - Списък на позициите, препоръчани за покупка
Buy - Да се купи
Speculative Buy - Спекулативно да се купи
Near Term Buy - Да се купи краткосрочно
Long Term Buy - Да се купи дългосрочно
Accumulate - Да се акумулира
Add - Да се докупува
Near Term Accumulate - Краткосрочно да се акумулира
Long Term Accumulate - Дългосрочно да се акумулира
Attractive - Атрактивно
Long Term Attractive - Дългосрочно атрактивно
Hold - Задръж
Neutral - Неутрално
Maintain Position - Да се поддържа позиция
Maintain - Да се поддържа позиция
Reduce - Да се редуцира
Unattractive - Неатрактивно
Source Of Funds - Източник на свободни пари
Sell - Да се продава
Strong Sell - Категорично да се продава

Относителни препоръки
Английски термин - Българско значение
Outperform - развитието на акцията ще надхвърли развитието на целия пазар
Market Outperform - развитието на курса на акцията ще надхвърли развитието на целия пазар
Market Perform - Курсът на акцията ще се развива в съответствие с общото развитие на пазара
Perform in line - Курсът на акцията ще се развива в съответствие с общото развитие на пазара
Underperform - Развитието на курса на акцията ще изостава в сравнение с общото развитие на пазара
Market Underperform - Развитието на курса на акцията ще изостава в сравнение с общото развитие на пазара

A
AMEX - The American Stock Exchange
Ask price - Предложена цена
ASP - Application Service Provider
Average Workweek - Средна продължителност на работната седмица

B
B2B - Business-to-business
B2C - Business-to-customer
Beta - Бета коефициент
Bid price - Цена на търсене
Bond - Ценна книга за дълг
Building Permits - Издадени разрешения за строеж
Business Inventories - Фирмени резерви
Buy - Покупка
Buy to Cover - Покупка с цел покриване на къси позиции

C
Call Option Contract - Опционен договор с право на закупуване
Capacity Utilization - Степен на използване на производствените капацитети
ConsumerConfidence - Индекс на потребителското доверие
Corporate bonds - Фирмени облигации
CPI /Consumer Price Index/ - Индекс на потребителските цени
CPI ex- food & energy /CPI excluding food and energy/ - Индекс на потребителските цени след изключване на хранителните продукти и енергията

D
Durable Goods Orders - Поръчки на стоки за дълготрайна употреба
DSL - Digital Subscriber Line

E
ECB /European Central Bank/ - Европейска централна банка
EPS Earnings per share - Печалба от акция
ET US Eastern Time - Американско източно време
Exchange - Борса

F
FDA /Food and Drug Administration/ - Федерално ведомство по храните и лекарствата
Fed Federal Reserve System - Федерална система по резервите
FOMC /Federal Open Market Committee /- Комитет по операции на свободния пазар

G
GDP /Gross Domestic Product/ - Брутен вътрешен продукт
GDP Deflator - БВП Дефлатор
Goverment Debt - Държавни ценни книжа за дълг /облигации/
Good ´Till Cancelled - Вид търговско нареждане

H
Hourly Earnings - Средна часова ставка
Housing Starts - Започнат строеж

CH
Chicago PM Index - Индекс на чикагската асоциация на снабдителския мениджмент (Chicago PM)

I
Index - Индикатор на развитието на пазара, на борсата, на сектора и др.
Industrial Production - Промишлена продукция
IPO /Initial Public Offering/ - Примарна емисия на ценни книжа
ISP /Internet Service Provider/

L
Limit Order - Лимитно нареждане
Listed Stock - Котирани акции
Load - Такси, събирани от инвестиционните фондове при купуване на дялове
Lock-up Period - Дълга позиция
Long - Дълга позиция

M
M2 - Паричен агрегат M2
Market Order - Пазарно нареждане
Management Fee - Такси на инвестиционните дружества за управление на фондовото имущество
Municipal bonds - Комунални облигации /бондове/

N
NAPM Index - Индекс на Народната асоциация на снабдителския мениджмент (NAPM)
Nasdaq /The Nasdaq Stock Market/
Nonfarm Payrolls - Брой на служителите с изключение на земеделието
NYMEX New York Mercantile Exchange - Нюйоркска търговска борса
NYSE /The New York Stock Exchange/

O
Offering Price - Емисионен курс
Opening Price - Отварящ курс
Options - Опционен договор
ORI /Online Retail Index/ - Индекс на проведените онлайн продажби на дребно

P
P/E - Съотношение между курса на акцията и печалбата от акцията
PCE /Personal consumption expenditures/ - Лични потребителски разходи
Personal Income - Лични доходи
PPI /Producer Price Index/ - Индекс на производствените цени
PPI ex- food & energy
PPI excluding food and energy - Индекс на промишлените цени след изключване на храните и енергията
Productivity - Производителност
Prospectus - Проспект
Put Option Contract - Опционен договор с право на продажба

Q
Quiet Period - Тих период

R
Real Estate Investment Trust - Инвестиционни фондове за недвижими имоти
Retail Sales - Продажби на дребно
Retail Sales ex-auto - Продажби на дребно без автомобили

S

Share/Stock - ценна книга, носител на право на собственост върху определено дружество
SEC /Securities and Exchange Commision/ - Комисия по борсите и ценните книжа
Sell - Продажба
Sell Short - Продажба накъсо
Settlement Day - Дата на сетълмент (разплащане)Den vypořádání obchodu
Short - Къса позиция
S&P 500 /Standard & Poor´s 500/
Stock Split - Цепене (роене) на акции
Stop Limit Order - Стоп - лимитно нареждане
Stop Order - Стоп нареждане
Strike price - Страйк прайс

T
Ticker Symbol - Символ на ценната книга
Total Expense Ratio - Обща годишна такса на инвестиционния фонд
Trade Balance - Външнотърговски баланс
Treasury Bills - Съкровищни бонове
Treasury Bonds - Държавни бондове
Treasury Notes - Държавни облигации
Tripple witching - Трикратна експирация

U
Underwriter - Мениджър на емисия
Unemployment Rate - Равнище на безработица

W
WAP - Wireless Application Protocol

Z
Zero-Coupon Treasury Securities - Държавна облигация без купон

I. Увод
На капиталовия пазар (по-тясно разграничено - на пазара с акции) инвестират институционални и индивидуални инвеститори. Всеки от тях има специфична представа за това, какво очаква. Някои принципи обаче, са еднакви за двата типа инвеститори и в тази връзка можем да ограничим минимален диапазон и вид на информациите, задължителни за всеки процес на вземане на решение при инвестиране.
Банките, застрахователите, пенсионните и инвестиционните фондове по целия свят наемат на работа топ специалисти, чиято задача е да предлагат и реализират ефективни инвестиции. Ето защо, покупките и продажбите трябва да имат някои предварително специфицирани параметри (напр. доходност, риск, срок на плащане) и то преди всичко според вида на инвестиционния инструмент.
От индивидуалните инвеститори ( ако нямат определен опит при инвестирането в ценни книжа), малко или много не може да се изисква да дефинират предварително и точно параметрите на инвестицията в необходимата структура. Всеки инвеститор има индивидуална представа за това къде и за колко време да инвестира пари. Сам трябва да обръща необходимото внимание на инвестираните пари, въпреки че специализирана грижа и надзор би трябвало да му осигури неговият търговец с ценни книжа, притежаващ необходимия лиценз от Комисията за ценни книжа.
Настоящите процеси на пазарите на акции изисква внимателно следене на информациите от всички възможни източници. Същевременно трябва да се изучават и разпознават различните стратегии за действие на капиталовите пазари и според това да се действа.

II. Портфолио
От основното количество информации, предоставяни от американския пазар и средствата за масова информация в САЩ, стигаме до извода, че инвестициите, респ. комплект от няколко различни инвестиции - т.е. портфолиото се състои от две части: дефанзивна - осигурителна (по-консервативна) и агресивна - ръстова.
Дефанзивната част представлява ценни книжа с фиксиран доход - дългови документи. Имат по-висока сигурност и осигуряват постоянни приходи, отговарящи на лихвените проценти, като предпазват инвестицията от инфлационното обезценяване. На пазарите на акции, към тази част спадат големи транснацоинални компании (напр. и с изплатени дивиденти), включени в основните борсови индекси (напр. Dow Jones Industrial, FTSE, Nikkei 225, DAX 30, CAC 40 и др.).

Агресивната част на портфолиото съдържа преди всичко акции, за които се предполага, че могат многократно да повишат инвестираните суми.
Очакваната доходност от портфолиото представлява средно претеглената доходност на отделните инвестиции, включени в портфолиото.

III. Информации
Активната търговия на клиентите (юридически и физически лица) е най-възможна с ликвидни акции (ликвидност означава възможност за покупка или продажба по всяко време и осъществяване на сделката при оптимална цена). По тази аксиома се търгува на американските борси NYSE, Nasdaq, AMEX.

Значителен стимул за пълноценно търгуване с акции е достатъчната, навременна и равноправна информация на инвеститорите. Тази достъпна за всички участници на пазара информираност, предлага обзор на състоянието на пазара, на основните борсови индекси, дава възможност за комбинация на различни акции, отрасли, клонове и др. Информациите са необходими както за фундаментален анализ, (макроикономически данни и икономически данни за фирмите), така и за техническия анализ на всички сегменти на пазара.

Решим ли да се спрем на фундаменталния анализ (било то на макро или фирмено ниво), на примера на САЩ можем да посочим определени показатели, които е необходимо да бъдат постоянно наблюдавани от инвеститорите (по-опитните), като за лицензирания търговец със ценни книжа това трябва да е нещо естествено:

GDP (gross domestic product)........брутен вътрешен продукт
CPI (consumer price index)...... индекс на потребителските цени (дефакто е показател на инфлецията)
PPI (producer price index)........ индекс на производствените цени
Consumer confidence........... индекс на потребителското доверие
Unemployment rate............. ниво на безработица и други съпровождащи данни
ISM Index..............индекс на Института по снабдителски мениджмент
Michigan sentiment index.........индекс на Мичиганския университет
Durable goods orders.............поръчки на стоки за дълготрайна употреба
Housing starts, new home sales.............Строеж и продажби на нови жилища
Retail sales.....................приходи от продажби на дребно

Погледнем ли аналитично към отделните фирми, ще е необходимо освен на развитието на курса на акциите, да обрърнем внимание поне на баланса между активите и пасивите и по-точно да сравняваме задълженията на фирмата и формирането на нейното cash flow, както и P/E ratio (компарацията на курса на акцията и печалбата от една акция). Не на последно място (важи главно за търговците на ценни книжа) трябва да се следят ежедневно фирмените справки и адекватно да се реагира на характеа на новините за фирмите или за целия отрасъл.

Понастоящем нарастват изискванията за познаване на пазара на акции, тъй като последният става все по-сложен, все по-малко предвидим, изискващ все повече време и по-бързо реагиране на пазарните условия.

Идеалното решение на тази обективно възникнала ситуация, е интензивното сътрудничество на специализираната фирма (в случая търговеца на ценни книжа) с клиента, който обаче трябва да има предвид връзката между доходността и риска при тези инвестиционни инструменти, все по-често ползвани и от чешките физически лица. Те трябва сами да дойдат до извода, че единствено дългосрочната инвестиция в чуждестранен пазар на акции ще им донесе необходимата полза, в смисъл на различната валоризация на инвестиционните средства в сравнение с обикновените банкови продукти.

Й. Стоулил

Ако решим да дефинираме определени стриктни общи правила за инвестиране или влагане на пари в ценни книжа, трудно бихме постигнали това, тъй като всеки инвеститор е различен, има различна цел, различно отношение към риска и към дохода. При това средства можем да инвестираме чисто спекулативно (с цел постигане на максимален доход) или с разумно разхвърляне на риска, т.е. адекватна диверзификация. Важна роля тук играе и собственото развитие на пазарите, което може да накара инвеститорите да променят своето поведение и да променят правилата.
В това отношение е добре да спазваме някои "божи заповеди ", за да може инвеститорът да счита реализирането на инвестиционните средства на пазара за имащо смисъл.

1. Изучаване на личните качества. Преди всяко инвестиционно влагане на пари е препоръчително анализирането на всички взаимно свързани обстоятелства. Към тях принадлежат: професия, възраст, доходи и материално състояние, структура на досега реализираните инвестиционни инструменти.
2. Целта на инвестирането трябва да е ясна, главно в смисъл какво се очаква да бъде постигнато с инвестирането на парите.
3. Срокът на влагането на парите трябва да е определен.
4. Да се има предвид данъчната ситуация.
5. Предвид очакваните резултати, трябва да бъдат определени приоритети. Кои критерии имат предимство? Сигурност, доходност, бонитет, ликвидност? Инвеститорът не може да очаква всичко наведнаж при едно влагане.
6. Според това се прави дислокация на капитала - asset allocation. Деленето на отделните инвестиционни суми не бива да се раздробява прекалено.
7. Информация от специалисти. Обективният съвет на специалиста на търговеца на ценни книжа винаги ще е полезен. Първо се информирай а после инвестирай.

Й. Стоулил

Основна промяна на пазара на акции в САЩ (а в неговите рамки, на отделните отрасли и особенно на конкретни акции), в хоризонта на изминалата една година, можем да наблюдаваме при ръста на индексите, който те отбелязаха от половината на м. март 2003 година. Конкретно Dow Jones Industrial Index (DJIA) се покачи от ниво около 7500 пункта, на почти 10750 пункта а технологическият индекс Nasdaq Composite достигна за същия период от ниво около 1250 пункта понастоящем 2150 пункта.
Силата, ликвидността и прозрачността на пазара се личи от продуктивността на отделните акции, включени в двата главни индекса. По-долу са посочени акциите, които за една година (февруари 2003 - февруари 2004) са поскъпнали най-много (TOP 3) и които са паднали най-много (FLOP 3).

Index Dow Jones Industrial Average

TOP 3:
Intel +93,10%
McDonald´s +82,50%
Caterpillar +76,20%

Intel (ticker INTC) - фирма за полупроводници и чипове No.1 в САЩ и в света. Оперира
в три главни сегмента - компютърна архитектура, (микропроцесори и чипове - Pentium), безжична комуникация (приложехие на процесори и чипове в клетъчно телефонно оборудване) и собствен комуникационен сегмент (Ethernet, контролни чипове и оптични продукти). 82% от приходите на фирмата са от компютърна архитектура. Има приблизително 80 хиляди служители в целия свят. Курсът на акцията се движи около 31 USD, което е почти два пъти по-високо от курса за същия период на миналата година.

McDonald´s (ticker MCD) - световно известна ресторантска верига за бързо хранене, действаща на база франчайзингови договори със самостоятелни франчайзополучатели по целия святza. Нейният асортимент, пвишаване качеството на услугите и добрите резултати, повлиъха за значителното покачване на курса в рамките на индекса DJIA. В момента курсът е около 26 USD, пазарната капитализация е 33 млрд. USD.

Caterpillar (ticker CAT) - главната дейност на фирмата е дизайн, производство и продажба на строителни машини и съоръжения. Действа в три области на машиностроенето (строителни, минни, земеделски и машини за горското стопанство), моторни продукти (ел. мотори за товарни автомобили, локомотиви, кораби) и финансови продукти (финансов лизинг, кредити, застраховки). Фирмата има около 69 хил. Служители, като главните доходи са от машиностроителната продукция и моторите. Курсът на акциите е на ниво 77,50 USD, което е около 76% ръст на цената на акцията в сравнение с миналата година.

FLOP 3:
Merck Co. - 13,20%
Eastman Kodak - 5,60%
Johnson and Johnson - 0,1%

Merck Co. (ticker MRK) - известна фармацевтична фирма, през наблюдавания период - февруари 2003 - февруари 2004 имаше в рамките на индекса DJIA най-лоша валоризация на инвестициията..Дружеството оперира в два сегмента, фармацевтични продукти (превантивни и терапевтични) и Medco продукти за здраве, т.е. продажба на предписани лекарства в рамките на лечебна програма (през 2003 г. се обединява с фирмета Medco Health Solutions). Курсовото ниво в момента е 48 USD а пазарната капитализация на фирмата е 107 млрд. USD.

Eastman Kodak (ticker EK) - главната дейност на фирмата е развой, производство и продажба на потребителски, професионални, медицински изобразителни продукти, материали и услуги. Фирмената производствената програма се състои от четри сегмента: фотогрфски, медицински сегмент (медицински филми и др.), комерсиален сегмент за изобразяващи изделия (принтери, скенери) и др. През 2003 г. Фирмата се обедини с Practice Works, Trophy Radiologie, Laser Pacific Media Corp.a Algotec Systems. Пазарната капитализация на фирмата е 8,2 млрд. USD а цената на акциите се движи около 28,50 USD.

Johnson and Johnson (ticker JNJ) - фармацевтичен гигант, произвеждащ широк асортимент продукти, лекарства и потребителски фармацевтични продукти за деца и възрастни. През 2002-2003 г. Фирмата се обедини с Fibotec-Virco NV, Obtech Medical AG, Orquest Inc., 3-Dimensional Pharmaceutical Inc., Scios Inc., Link Spine Group. През наблюдавания едногодишен период курсът на акциите фактически не се промени и в момента е на ниво 53,50 USD, пазарната капитализация e огромна - 159 млрд. USD.

Index Nasdaq 100

TOP 3:
Research in Motion +558,90%
ATI Technologies +263,10%
Sanmina Corp. +254,40%

Research in Motion (ticker RIMM) - компанията принадлежи към отрасъла за комуникационни технологии, като основната и дейност е дизайн, производство и продажба на иновации за безжични решения на мобилния комуникационен пазар. Предлага платформа за повременно сензитивни информации, като напр. e-mail, SMS, internet, intranet и др. Фирмата има около 2000 служители, пазарната капитализация е 6,5 млрд.USD. Ръстът на курса през изминалата година е импозантен. Минималната цена беше 10,76 USD а максималната цена на края на м. януари 2004 бе на ниво 91,50 USD.

ATI Technologies Inc. (ticker ATYT) - фирмата се числи към промишлените полупроводникови и технологически компании. Основната дейност - дизайн и производство на 3D графики и решения за дигитални медии. Оперира в северна Америка, Европа и Пацифика. Пазарната капитализация на фирмата достига 3,9 млрд. USD, а курсовото развитие бе от минимума 3,72 USD през февруари 2003 г. До максимума 18,45 USD в края на януари 2004 година. В компанията понастоящем са намерили своето работно място около 2000 души.

Sanmina Corp. (ticker SANM) - компанията принадлежи към сектора за електрокомпоненти и оборудване, като реализира преди всичко интегрирани електронни машиностроителни услуги. Състоят се главно в дизайна на продукта, комплекната система за производство на компоненти, тестиране и следпродажбен сервиз. Основни клиенти са IBM и HPQ. Пазарната капитализация е достигнала стойност 6,7 млрд. USD, броят на служителите е 45000 души. Курсовото развитие на акциите на фирмата протичаше от цена 3,43 USD (началото на февруари 2003) до ниво 15,51 USD в края на януари 2004 година.

FLOP 3:
MedImmune -19,90%
Ryanair Hldgs. - 16,50%
First Health Group - 16,00%

MedImmune (ticker MEDI) - фирма от сектора на биотехнологиите и има около 1500 служители. Специализира се предимно в развоя и продажбите на продукти за превенция на инфекциозни болести, имунорегулация, онкология и трансплантационна медицина. През 2002 г. Се обедини с фирмата Aviron. Пазарната капитализация е почти 6 млрд. USD. Курсовото развитие обаче, не е благоприятно. През изтеклите 12 месеца фирмата имаше най-слаба продуктивност в рамкита на индекса Nasdaq 100. Максималната ценабеше 42,09 USD през м. юни 2003 г., а минималната - 20,77 USD бе в края на януари т.г.

Ryanair Hldgs. (ticker RYAAY) - авиокомпания със седалище в Дъблин, Ирланд, специализираща се на т.н. low-fare flights, т.е.нискоразходни (дисконтни) полети. През 2003 г. Фирмата е превозила 11,1 мил..клиента и експлоатира 41 самолета. В началото на февруари т.г. курсовото развитие бе негативно повлияно в следствие на икономии от страна на ЕС в областта на експлоатацията на дисконтни авиолинии. Максималният курс на фирмените акции в годишно изражение бе в средата на януари 2004 г.- 58,23 USD, минимумът обаче, е на ниво 32,28 USD в началото на февруари т.г. Във фирмата работят около 1500 души.

First Health Group Corp. (ticker FHCC) - фирма от отрасъла предлагащ здравни услуги и управление на лечебни заведения. Компанията сътрудничи с държавните институции Medicaid чрез интегрираните национални здравни услуги (здравна застраховка, компенсации, администриране, здравен мениджмент, контрол на услугите). Тези услуги се реализират в мрежа от 4200 болници и клиники. През 2003 г.фирмата се обедини с Health Net Employer Services, dále WinterBrook HealthCare Management, LLC и PPO Oklahoma. Броят на служителите е 5500. Пазарната капитализация достига 1,9 млрд. USD. Курсовото развитие на акциите бе леко негативно - от максимума през април 2003 г. На стойност 29,34 USD до минимума 17,90 USD в началото на ноември 2003 година. В момента акцията струва около 20 USD. Пазарната капитализация на фирмата е 2,27 млрд. USD. Курсът на акцията 15 USD сега е около 15% по-ниско от същия период на миналата година.

Прага, 4.2.2004 Инж. Й. Стоулил

1. Какво може да се търгува в Чешката република

2. Бегъл преглед на актуалната финансова ситуация с отбелязване на някои исторически интересни събития: политичецката криза в Русия през лятото на 1998 г. и значително рязкото поскъпване на руските правителствени облигации, крахът на Enron и реалното ежедневно развитие на тази акция. Валоризацията на американските и европейски пазари на акции след около тригодишни корекции.

3. Погледът на чешките инвеститори: нереалистични очаквания за огромни печалби, нежелание, а понякога и неспособност за приемане на какъвто и да е риск /без риск няма печалба/. Някои потенциални клиенти очакват да чуят дословно изречението: Рискът е минимален, а печалбата - 100% за година.

4. Реалните възможности на пазара: от акции ще спечелита 5% за година, но и 1000% за година. Акции според сектора, риска... Може да се спекулира както с покачването, така и с падането на курса на ценната книга.

5. Американските пазари: USA като най-силна световна икономика , изцяло насочена към производителност и печалба, ръст. FED е готов да се намеси / нападане на Америка би могло лесно да предизвика колапс на американските капиталови пазари, FED решително реагира /. Европа, насочена социално, приема стъпките на ECB колебливо и противоречиво, в Евро. валутна уния има много противоположни политически влияния

6. Фундаментални и технически анализи и тяхното използване, т.е. теорията не е практика. Печеленето на капиталовите пазари е софистицирано изкуство. Рецепта за едно и също ястие има във всяка готварска книга, но не всеки го готви добре. Има много самозвани теоретици и аналитици с претенции за специалисти, а добри брокери телом и духом - още повече.

7. Капиталовите пазари са изкуство, тъй като едни и същи данни и параметри на две различни фирми могат при едната да означават огромен ръст, а при другата огромен спад / 1+1 е понякога 2, понякога прави 100, понякога -5, а понякога не е възможно да бъде изчислено.

8. Bill Gates и неговото купуване на биотехнологични фирми, Warren Buffet, Soros a libra.

9. На капиталовите пазари случайността не важи, винаги е по-добре инвестицията да е подготвена „по мярка". За това се изисква ясно да бъде формулирано, какво очаквам от своята инвестиция и какъв риск съм способен да понеса.

10. Малките инвеститори не са интересни за големите финансови къщи.

11. Гаранция за печалба може да се очаква при сумите от порядъка на десетки и стотици милиони крони. При тези суми финансовата институция има възможност да осигури своите сделки, което е изключително скъпо.

I. Причини за навлизане на капиталовия пазар
Причина за провеждане на операции на капиталовия пазар може да бъде стремеж за увеличаване на финансовите активи и имуществото, необходимост от осигуряване срещу загуби, напр. поради инфлация, желание за за придобиване на средства за започване или развитие на бизнес и др. Увеличаването на имуществото може да се основава на източници като лихви от облигации, дивиденти от акции или повишаване на пазарната цена на акциите - ценните книжа или други активи. Днес инвеститорът (главно с институционален характер) на международните капиталови пазари може да избира инвестиционна стратегия, като това зависи само от него.

Става дума за това, че не само инвеститорът, но и всяка фирма може да си избере собствена стратегия в ситуация, когат се налага да бъдат осигурени съответните финансови средства за своето по-нататъшно развитие в съответствие с приетата фирмена стратегическа политика. В днешно време на развитите пазари в никакъв случай не бива да се разчита на банков кредит. Тъжна истина е, че на чешкия капиталов пазар тази констатация ни най-малко не важи.
На чуждестранните пазари съответният субект може да се сдобие със средства напр. чрез емисия на ценни книжа.


II. Навлизане на субект на капиталовия пазар чрез емисия на дългови ценни книжа
Реши ли субектът да емитира дългови ценни книжа, получава заем, който трябва да бъде изплатен в предварително установен срок, при това с редовно изплащани лихви. Предимството е, че кредиторите нямат право да влияят на управленческите решения на изпълнителните директори. Неизгода може да бъде фактът, че сроковете на изплащането на заема могат да съвпаднат с период на временна "финансова слабост" на фирмата, което може да доведе до задълбочаване на иначе решимите проблеми.

III. Навлизане на субект на капиталовия пазар чрез емисия на акции
Да разгледаме другия пример, когато фирмата реши да издаде акции (форма IPO - initial price offering или форма private placement). Тук компанията не трябва да се опасява от необходимостта да изплати номиналната стойност на ценните книжа и дори не е длъжна да изплаща дивиденти. Всичко това зависи, разбира се, от бъдещата структура на акционерите.
Фирмата може да избира дали и занапред да бъде дефакто частна компания с ограничен кръг от акционери, или ще пристъпи към разширание и до голяма степен по-прозрачни възможности да стане публично дружество (определена форма на отваряне на субекта

навън) и по този начин да се снабди с повече средства за своето развитие и инвестиционни намерения чрез публична продажба на всички издадени акции или само на част от тях. Решението за публична продажба на ценни книжа има и други аспекти. Собствениците на новопридобитите дялове имат възможност да получат мажоритет и така активно да въздействат на всички процеси във фирмата. Това е естествен съпроводен ефект на тази форма на участие в капиталовия пазар (и то най-активен). Това общоизвестно правило понякога води до някои зависимости, тясно свързани с ефективното функциониране на цялото предприятие. Може практически да означава напр. прекъсване на досегашните връзки с доставчици или клиенти, или дори продажба на котролния пакет акции на конкуренцията и т.н. Ето защо фирмата трябва много внимателно да се отнесе към избора на кръг от акционери, на които ще продаде акции (или кой, евентуално, на пазара живо се интересува от акциите) и дали въобще да се стреми към навлизане на публичния капиталов пазар с всичките, произтичащи от това алтернативи.
Прага, 15.3.2004

Капитал Партнерс АД. Й. Стоулил

С емисията на дългови ценни книжа, емитентът са обръща към широката общественост - собствениците на наличен капитал, които биха искали да инвестират пари в ценните книжа на емитента. Със закупуването на част или на всички дългови ценни книжа предоставят на емитента банков кредит (ако банките вземат участие в този процес). Според типа на емитента , целта на заема, неговото обезпечение и други условия, съществуват различни видове дългови ценни книжа, с които и банките диспонират в своите активи.

Промишлени дългови ценни книжа - облигации, издават предприятия, фирми. Финансират с тях основното си имущество, дългосрочните си потребности от оборотно имущество. Заемът може да бъде ползван и за заплащане на краткосрочен или вече получен дългосрочен кредит. Разбира се ,това не е най-ефективното използване на нова емисия облигации. Кредитите могат да бъдат обезпечени с реални ипотеки на парцели или ценни книжа.

Банковите дългови ценни книжа са емитирани от паричните институции. Ако банковите облигации се купуват на капиталовия пазар от други банки, това е също активна кредитна търговия.

Държавни и комуналниоблигации издава централното правителство (напр. Министерството на финансите или Централната банка), отделни части на федерации и общини за осигуряване на допълнителни финансови източници за покриване на бюджетен дефицит, за финансиране на по-големи инвестиционни проекти, усъвършенстване на инфраструктурата и др.
С цел заинтересоването на банките и други финансови инвеститори, предприятията и други емитенти започнаха да издават печалбени, индексирани облигации и заеми с променлива лихва. При печалбените облигации дохода е осигурен:

a) с твърда лихва, коятообикновено е по-носка отколкото при другите фиксирано олихвявани дългови ценни книжа
b) с дял от фирмената печалба

Целта на печалбените облигации е да мотивират кандидатите за даване на заем. Емитентът има интерес от допълнителен капитал, но не желае да се дели в собствеността. Собственикът на облигацията остава кредитор, но не е съсобственик.
Алтернатива на печалбените облигации, са облигации "улихвявани" различно , в зависимост от достигнатата печалба на емитента.

Индексираните облигации предпазват собствениците от обезценяване на заема при инфлация. Емитентът се задължава да повишава номиналната стойност на облигацията с коефициента на инфлация. По този начин се увеличава и лихвения доход от облигацията.

При дълговата ценна книга с променлива лихва, емитетът се задължава да изплаща лихва според актуалния лихвен процент на фондовия и капиталовия пазар (в чешките условия се касае за т.н. benchmark PRIBOR). Това е от значение за стабилизирането на курса на облигацията и приближава дълговата ценна книга към заем по кредитна сметка. Заедно с облигациите платими на приносителя, този вид облигация замества необходимостта от провеждане на лихвена конверсия.
Размееняемите дългови ценни книжа са вид промишлени облигации, които могат да бъдат заменени за акции. Тяхното олихвяване е по правило малко по-ниско, тъй като собственикът купува книжата с перспективата да ги размени за акции. Тези качества от своя страна повишават курса на облигацията, така че това което кредиторът дефакто губи от лихвите, печели от курса.

На курса на облигацията влияе позитивно и фактът, че чрез разменянето за акции, собственикът на дълговата книга избягва частично инфлационния риск. В емисионните условия са определя начина на размяна, който е значително индивидуален, което също оказва влияние на курса на облигациите. Собственикят има право да размени облигациите за акции при техния падеж или в предварително установени и обявени срокове. Собственикът има право, но не и задължение. Чрез размяната на облигациите за акции, кредиторът се променя в акционер.

Опционните облигации са подобни на заменяемите облигации. За разлика от тях, купувачите (а то и парични институции) купуват тази дългови ценни книжа, запазвайки си така правото за придобиване на акции, без да прекратяват кредитните отношения. При заменянето се прилагат съотношения, подобни на тези при заменяемите облигации.

Рисковите облигации (junk bonds) представляват значително рискови дългови цнни книжа, които могат да бъдат емитирани от предэприятияв лошо финансово състояние и компании приемащи такава фирма. Някои субекти издават такива дългови книжа за да финансират рискови акции. Емисионният курс на тези книжа е дълбоко под номиналната стойност, тъй като главната цел е придобиване на капитал за подобряване финансовото състояние на длъжника.

Приоритетните дългови ценни книжа предоставят на кредитора още някои изгоди. Една от тях е предимственото право на кредиторите върху дял от имуществото, в случай на ликвидация на предприятието (длъжника). В това отношение са в изгода както срещу другите облигации, така и по отношение на акционерите. Могат да създадат претенция за изплащане на дял от увеличението на фирмения капитал при падежа на облигацията.

Премийни облигации - в сравнение с останалите категории не са толкова разпространени. Могат, обаче, да бъдат интересни за финансови инвеститори, интересуващи се от печалбени рискове. Това са облигации с по-ниска лихва. Дял от лихвата длъжникът влага във фонд. Част от облигациите периодично се тиражира и на тях се полага премия. Собственикът на тиражирана облигация получава извънреден доход. Собствениците на останалите облигации получават по-ниска лихва, а в деня на падежа - номиналната стойност на дълговата книга. Премиите могат да бъдат свързани и с други обстоятелства (условия), напр. Премиите могат да компенсират на инвеститора повишаването на лихвите при твърдо олихвяваните дългови книжа, ако на капиталовия пазар в момента настъпва покачване на лихвените проценти и др.

Безкупонни облигации (т.н. zero bonds) са дългови книжа, при които не се изплащат никакви лихви. Издават се в емисионен курс, по-нисък от тяхната номинална стойност. Разликата между номиналната стойност и пазарния курс на облигацията включва акумулираните лихви, както и лихви от лихвите. Лихвите се изплащат на кредитора еденократно, при изплащане на номиналната стойност на облигацията. В някои страни безкупонните облигации се наричат премийни.

Изброените видове дългови книжа не са еднакво представени на отделните капиталови пазари. Интересът към усъвършенстване на кредитните инструменти през различните периоди, места и ситуации, както и стремежът за приспособяване към индивидуалните търговски условия, родиха други видове дългови книжа, някои от които не се внедриха или не се разшириха а други изпълняват специфична роля. Крайните видове облигации, по своите качества значително се доближават до сегмента акции, като до определена степен губят характер на спестовна ценна книга.

Ако говорим обаче за главните видове дългови книжа, в активите на кредитните баланси на банковите и други институционални инвеститори, все по-значимо място заемат следните фиксирано олихвявани дългови ценни книжа:държавни, общински (municipalit), обществено-правни институции и промишлени предприятия с адекватен рейтинг, в международно изражение акцептиран от рейтинговите агенции Standard and Poor´s и Moody´s.
Прага, 15.3.2004
Capital Partners, a.s.
Й. Стоулил

От гледна точка на предмета на борсовата търговия различаваме:

- стокови
- фондови
- за услуги

Борсата на ценни книжа е по-тясно понятие от категорията фондова борса. В съвременната борсова терминология различаваме следните фондови борси:

" Борса на ценни книжа (тук обикновено се правят промптни сделки с класически инструменти)
" Срочни борси ( тук се провеждат срочни финансови сделки, financial futures, stock index)
" Опционни борси ( тук се търгува с опции, т.н. option)
Борсата е една от най-важните институции на пазарната икономика. Наричана е "барометър на икономиката " преди всичко от гледна точка формиране на уравновесени цени, влияние върху инвестирането и конюнктурата.
На борсата на ценни книжа е съсредоточена не само търговията с ценни книжа, но и предлагането и търсенето на свободен капитал.

Специфична борсова дейност е спекулацията:
- главният обект на спекулация обикновено са акциите
- борсовата спекулация е дейност, основана на преценка на някои действащи на борсата обстоятелства, формиращи курсовото движение, което борсовият търговец използва в свой интерес.
- борсовият спекулант купува ценни книжа за няколко часа или дни (дневна спекулация), за няколко седмици (краткосрочна спекулация) или за няколко месеца (дългосрочна спекулация), за да ги продаде с печалба.
Борсовата спекулация има две форми:

1. спекулация за покачване на курса - HAUSSISTA, купува ценни книжа като предполага, че курсовете на ценните книжа, към срока на доставка ще се покачат, такаче ще може да ги продаде при по-висок курс. Бикове - bulls
2. спекулация за спадане на курса - BAISSISTA, разчита на спадане на курса, за това продава ценните книжа, с цел след определен срок да ги купи на по-нисък курс. Мечки - bears.

Пазарната икономика е немислима без спекулация. Цялата стопанска дейност има една цел - постигане на печалба. Спекулацията допринася за стабилността и изравняването на цените.

Борсата е школа за всеки търговец. За участие в борсовата търговия е важало и важи "златното правило": "Да не ходи на борсата този, който има малко или трудно спечелени пари, а също и този, който има слаби нерви и при най-малкото спадане не може да спи. Човек на борсата трябва да свикне не само лесно да печели, но и лесно да губи ".
Понастоящем в света съществуват около 150 борси на ценни книжа, но само 15 от тях имат по-голямо значение. Най-сериозен характер имат New York Stock Exchange (NYSE), The International Stock Exchange London, Tokyo Stock Exchange.
Други по-значителни борси са - Франкфурт, Париж, Амстердам, Цюрих, Сидни, Сингапур, Хонг Конг.
Борсова цена:

Като всяка друга цена се образува на база търсене и предлагане.

Всяка ценна книга има следните стойности:
" номинална
" вътрешна
" рентабилност
" пазарна
Номинална стойност: е сумата, обозначена върху ценната книга.
Вътрешна стойност: е дялът от самото АД, който от техническа гледна точка може да се определи като състоянието на чистия капитал на акционерното дружество.
Вътрешна стойност на облигация: означава оценката на задължението на длъжника, което той ще изплати при падежа.
Рентабилност: изразява валоризацията на вложения в ЦК капитал.

Борсови сделки:
Според начина на изпълнение - сделки за изпълнение
- преки сделки
Според момента на изпълнение
- промптни сделки - ценните книжа се предават още същия ден илив течение на няколко дни (3-4) след сключване на сделката.

- срочни сделки - осъществяват се след определен срок или в в определения от борсата срок.
Срочните сделки са свързани със значителен риск и са обект на спекулация. Рискът от загуба при тези сделки е неограничен. Този риск се отстранява с т.н. премийни сделки.

Различаваме следните премийните сделки:
- сделки с премии с приемане
- сделки с премии с доставка
- донтови сделки с приемане или с доставка
- двойни сделки с приемане или с доставка
- стелажни сделки
- кратни сделки

Влогове

" Това е съхранение на пари, предназначени за кратосрочни разходи, вложени на текуща или депозитна сметка в банка.
" Лихвата при влоговете обикновено е толкова ниска, че след отчитене на данъците и инфлацията , спестената сума в реални стойности с течение на времето ерозира, т.е. стойността на спестяванията, изразена в количествто стоки, които могат да бъдат купени със спестените пари, намалява.
" Например в САЩ, за периода 1975 - 1994 г., доходността на банковите влогове, след отчитане на инфлацията и данъците, е била 1,85%.
" Ето защо, влоговете не са подходящи за дългосрочно съхранение и реален ръст на акумулираните средства.
" Курсовите рискове не се отразяват на влоговете, но доста реални са рисковете за бонитета на институцията, в която се намират.

Инвестиране
" Инвеститорът поема съзнателно риск, за да получи по-висока доходност в дългосрочен хоризонт.
" Единствено чрез инвестиране, акумулираните средства могат да бъдат опазени пред инфлацията и и да бъде постигнат техния реален ръст.
" Между доходността и риска съществува изключително тясна връзка - колкото са по-високи шансовете за доходност, толкова по-голям е рискът, който инвеститорът трябва да поеме. Поемането на риск е цената за по-висока доходност.
" Инвестиционните рисковете на развитите капиталови пазари (западна Европа, Северна Америка, част от Азия) са много добре изчислими.
" При изграждането на надеждна инвестиционна стратегия помагат не само качествените статистически редици, които в САЩ стигат чак до двйсетте години, а в Европа - до петдесетте години, но и научното развитие в областта на модерната теория на портфолиото.

Всеки човек сам може да реши дали да похарчи парите си за вещи за краткотрайна употреба или за вещи, които възнамерява в бъдеще да промени отново в пари. В този случай той се превръща в инвеститор. Инвестицията означава, че днес се отказваме от нещо, за да придобием нещо в бъдеще. Бъдещата стойност е винаги несигурна, и затова с инвестирането винаги е свързан риск.

Различаваме два вида инвестиции - реални и финансови. Реалните инвестиции са винаги свързани с с някакъв конкретен предмет или бизнес дейност и са с характер на дългосрочно ползване. Финансовите инвестиции служат за формиране на инвестиционно имущество.

Към финансовите инвестиции най-често спадат:

1. Парични влогове (спестовни книжки, текущи сметки, жиро сметки, срочни сметки, валутни сметки)
2. Депозитни сертификати
3. Дългови ценни книжа - касови купони, държавни, фирмени и комунални облигации, ипотечни сертификат
4. Акции
5. Застраховки и пожизнени ренти
6. Менителници
7. Финансово участие (тихо съдружие, участие в търговски организации)
8. Портфолийни инвестиции (дялови сертификати)
9. Производни ценни книжа (futures, опции, опционни талони)

Паричен влог - наличностен влог по сметка в парична институция, т.е. банкаи. Преимущество е относително бързото обращение на средствата по тези сметки, минус е общо взето ниската годишна лихва. Рискът при влоговете е нисък, понеже влоговете са обикновено застраховани по закон.

Депозитни сертификати - ценна книга издадена от банка или спестовна каса. Емитентът с тази ценна книга потвърждава, че инвеститорът е вложил в банката (спест. каса) определена сума, за определен срок, при определена лихва. Тъй като на сертификата не е посочено името на собственика, може с него да се търгува.

Дългова ценна книга - с нея е свързано правото на собственика да изисква изплащане на дължимата сума в номинални стойности и определените доходи към определена дата и задължението на лицето, имащо право да издава такава ценна книга, да изпълни тези си задължения. Една от формите на тази книга е менителницата.

Акция - ценна книга, даваща право на нейния собственик да взема участие в управлението на дружеството, печалбата и остатъчното имущество, при ликвидация. Много важно за акционера е правото му върху част от годишната печалба - дивидент. Акциите се търгуват лесно, особено ако са издадени на приносителя (поименни)
Застраховки и пожизнени ренти - различни видове застраховки, от които всеки може доброволно да си избере, предлагат не само застрахователните дружества, но и пенсионните фондове.

Менителница - краткосрочна търгуема ценна книга, представляваща едностранно обещание за изплащане на пари без правни ограничения. Всъщност това е предоставяне на личен заем, съпроводен от издаден документ за неговото предоставяне. Представлява един вид дългова ценна книга.

Финансово участие - някой участва в нечий бизнес със свой имуществен влог, срещу дял от печалбата и загубата, потвърдено с договор.

Портфолийни инвестиции - разделяне на парични средства между определена група от реални и финансови инвестиции. Целта на това деление, е разхвърлянето на инвестиционния риск в различни, независими една от друга области.
Производни ценни книжа - т.н. деривати представляват трансакции с ценни книжа. Възникват на база договори за бъдещи сделки с акции, облигации и др. Ако са преводими, търгува се с тях на специални пазари.
Отделните видове финансови инвестиции делим според дохода, на две основни групи.:
Инвестиции с постоянен доход и инвестиции с променлив доход.
Депозитен сертификат. Акция

Касов купон
Банкова сметка
Менителница
Дългови ценни книжа
Според друга класификация, инвестициите се делят на "носещи лихва" - т.е. котирани на база лихвения процент или "неносещи лихва" - т.е. котирани на дисконтна база:
Инвестиции носещи лихва
Инвестиции неносещи лихва
Депозитен сертификат Банков акцепт
Дългови ценни книжа Безкупонни дългови ценни книжа
Банкова сметка Менителница
Дългови ценни книжа с променлива тарифа Касови купони

При всяка своя инвестиция, инвеститорът наблюдава няколко фактора:

1. обема на своята инвестиция и очакваното развитие
2. очаквана доходност
3. размер на риска
4. очаквана степен на ликвидност

Доходност - всички приходи на инвеститора, получавани от инвестицията, от момента на влагането на средства, до момента на предполагаемото последно вземане.

Риск - степен на несигурност относно очакваната доходност на инвестицията.
Ликвидност - бързина, с която инвеститорът е способен да превърне обратно своята инвестиция в парични средства.
Всички тези гледни точки са взаимно свързани, такаче е необходимо да обръщаме внимание на всички. Идеалният случай, разбира се, е когато инвестицията е свързана с максимална доходност, минимален риск и максимална ликвидност. Реално, обаче, тези три момента взаимно се подтискат. Инвестиции обещаващи висока доходност са обикновено значително рисковани (напр.. акции, опции), докато сигурната инвестиция е с ниска доходност (напр. чaсов влог).

Главната цел на инвестирането е постигане на ДОХОД. В това направление времето е важен фактор. Ето защо е необходимо да правим разлика между исторически и очакван доход.

Исторически доход - ex-post - доход, който е бил, или е могъл да бъде постигнат при инвестиране в миналото.
Очакван доход - очакваната от инвеститора валоризация на финансовите средства вбъдеще. Това е прогнозиран доход, чието постигане е несигурно.

Доходът обикновено се състои от два компонента - редовни приходи от инвестиционния инструмент под формата на лихви или дивиденти и капиталови печалби (загуби), което е разкиката между покупната цена на инвестиционния инструмент и цената за която може да бъде или е бил продаден.

За изчисляване на доходността е важно разпределението на всички доходи от инвестицията във времето Добре е да разделим повременните доходи на по-кратки периоди (напр. години) на годишни доходи. От тях изваждаме текущите неинвестиционни разходи, като експлоатационните, провизиите, данъците и таксите, възникнали през годината във връзка с инвестицията. Едва след отчитането на тези разходи получаваме чистите годишни доходи.

Обратната страна на инвестирането е РИСКЪТ. Всъщност това е опасността, че инвеститорът няма да постигне доход. Едни и същи очаквани доходи могат да бъдат свързани с различни рискове. Всъщност всяка търговска дейност е свързана с определен риск.

През 1995 г., Ibbotson Associates Inc. изчислили, как би нарастнала инвестицията от 1 USD от 1926 до 1994 г., ако е бил инвестиран в различни финансови инвестиции с различна степен на риск, а всички печалби са били реинвестирани. Тези портфолиа дават различна степен на риск.

Едни от основните фактори, влияещи на инвестиционния риск са:
Лихвеният риск - с промяната на лихвените проценти се променя и доходността на инвестиционните инструменти. Пример: с покачване на лихвения процент настъпва падане на цената на ценните книжа.

Пазарен риск - влияе на доходността в следствие на колебанията на пазара (рецесия, политически шокове, промени в потребителските преференции). Този риск е по-значителен за акциите.

Инфлационен риск - високата инфлация може да доведе до това, че инвеститорът да постигне отрицателна доходност.
Търговски риск - конкретни проблеми на отделните отрасли или фирми.

Несистемен риск - при инвестиране в една позиция рискът расте а при диверсификация намалява.
Валутен риск - при инвестиране в чуждестранни ЦК, клиентът се подлага на валутен риск (но и на шанс)
Риск на пазарите с акции и времето
" Говорим ли за добре диверсифицирано портфолио, колебанията на неговата стойност още неозначават загуба.
" Инвеститорът небива никога да изпада в паника и да извършва фатални грешки, като тази, да продаде ЦК в момент на спад на пазара. Историята учи, че пазарите на акции винаги след спад отново укрепват.
" Ако изхождаме от това, че световната икономика ще расте както в миналото, пазарите на акции ще рефлектират това.
" Следните графики изобразяват средната петгодишна и петнайсетгодишна доходност на S&P 500. Ясно е, че единственият наистина кризов период е бил към края на 20-те години. След щателно изследване, днес преобладава мнението, че това е било извънредно положение , причинено между другото, и от грешната политика на американската централна банка Fed.
" Със своята, тогава екстремно рестриктивна политика, Fed буквално хвърля американската и световна икономика в дълбока криза. Тези грешки вече няма да се повтарят. Например при последната голяма криза на пазарите на акции през 1987 г., председателят на американската Fedu декларира, че дословно ще къпе амариканската икономика в пари за да попречи на възникването на верижна реакция и падането на пазара на акции да повлияе на реалната икономика. В течение на следващите няколко години пазарите се възстановиха и компенсираха миналите загуби.
" Рискът намалява с продължителността на инвестицията.
" Пазарният риск е краткотраен.
" Годишните доходи на отделните инструменти на капиталовия пазар са изключително краткосрочн поглед по отношение на техния риск.
" Успяващите инвеститори знаят, че пазарният риск е краткотраен. Значително намалява при инвестиране за срок от 5 и повече години.
" Ако разгледаме инвестиционен период от 15 години, ще видим че от 1926 година не съществува никакъв инвестиционен период, през който инвеститорите да са понесли загуба.

Графиката показва вероятността за загуба в периода 1926-1999 г., по отношение продължителността на инвестицията.

Последният важен фактор при преценката на инвестицията е ЛИКВИДНОСТТА. Това е възможността инвестицията да бъде лесно и бързо превърната в пари с най-малък риск за намаляване на стйността и. На различните пазари инвестиционните инструменти имат различна степен на ликвидност. За бързо ликвидни се считат валутните пазари, пазарите с финансови деривати (опции, фючърси), правителствени дългови книжа и най-често търгуваните акции, преди всичко на световните пазари като САЩ и Британия

Ликвидността се измерва като обем на трансакционните разходи , свързани с превръщането на инвестицията в налични пари. При финансовите инструменти тези разходи са общо взето ниски (1 - 2 %), докато при нефинансовите инвестиции се движат между 5 и 25 %. Таксата за продажба на ценни книжа е значително по-ниска от тази, за продажба на недвижим имот.
Всеки инвеститор трябва да осъзнае, че не съществува инвестиция, при която би могъл да достигне максимална доходност при нулев риск и максимална ликвидност.Вече обаче, е възможно да се намери инвестиция, имаща някакво оптомално съотношение на тези три фактора.

New York Stock Exchange (NYSE) има седалище в Ню Йорк, на ъгъла на улиците Broad Street и Wall Street, по-точно на 18th Broad Street.

Тази организация, наричана често "Wall Street" или "Big Board", е най-голямата американска и световна борса за търговия с дялове на акцийния капитал. Днес тук са регистрирани повече от три хиляди американски и задгранични фирми. Борсата има повече от четиристотин члена от редиците на институционалните и индивидуални инвеститори. Ежедневно тук сменя собственика си средно 800 мил.бр. акции на стойност над 35 млрд. долара. Търгува се всеки работен ден от 9:30 до 16:00 часа американско източно време. Борсата има свой уеб - www.nyse.com.

Система на търговия и регистрация на фирмите. NYSE е аукционен пазар между представители на фирмите-членки. Това означава, че търгуването протича посредством търсенето и предлагането на представителите, фигуриращи като агенти на институционалните и индивидуални инвеститори. Нарежданията за покупка и продажба се трупат направо на търговския подиум, където в последствие на база наинтеракцията между търсенето и предлагането, се определя цената.

Фирма, желаеща регистрация на Нюйоркската борса трябва да дтговаря на редица количествени и качествени условия. Трябва да има своята история, да е водена на принципа "продължителност на фирмата ", да има "национален интерес" за инвестиране в нея. Тррябва да е готова редовно да информира инвеститорското общество за своите успехи и неуспехи. Необходимо е да изпълнява цяла редица сложно определими финансови критерии като напр.: минимален брой акционери, минимални продажби и печалби за определен период, минимално ниво на активите или минимално ниво на капитала.
Участници на NYSE

Commission brokers: брокери, които са служители на някоя от 500-те брокерски фирми.
Floor brokers : помощници

Специалист или курсов брокер: действа едновременно като брокер и дилър. Неговата роля като брокер е да урежда поръчки за акции,за които е регистриран като специалист, а като дилър купува акции за своя сметка.
Registered traders: индивидуални членове на борсата, търгуващи за своя сметка.
Bond brokers: брокери, търгуващи с облигации.

Dow Jones Industrial Average - индекс, състоящ се от 30 промишлени предприятия.

The Nasdaq Stock Market е водещ американски и световн пазар на акции, дъщерна фирма на National Association of Securities Dealers - най-голямата саморегулираща организация на промишлеността за акции в САЩ. Nasdaq в САЩ посредничи при над половината от всички сделки с акции. Дневно там сменят собствениците си акции за над 40 мил. долара. Благодарение на способността си бързо да адаптира нови технологии, принадлежи към най-бързо растящите пазари в света. Със своя доларов обем на сделки заема първо място в света, с малко пред The New York Stock Exchange. В Nasdaqu са регистрирани повеча от 500 дружества, което е повече от общото количество на всички останали пазари на акции в САЩ. Nasdaq се състои от повече от петстотин т.н. маркет-мейкъри, които на принципа на двойното котиране дават, при поискване, курс за всяка отделна акция, при който биха купили или продали. Търгува се всеки работен ден от 9:30 до 16:00 часа. Nasdaq има уеб-сайт www.nasdaq-amex.com.

Nasdaqu възниква през 1961 г., когато Конгрсът е поискал от американската комисия за борсите и ценните книжа (Securities and Exchange Commission, SEC), да извърши специално проучване на пазара на акции в САЩ. Целта му е била да получи материали за подобряване ситуацията на тогавашната акциова промишленост.

Две години по-късно SEC завършва проучването и характеризира извънборсовия пазар (over-the-counter, OTC) като раздвоен и непрозрачен. SEC предложила решение - автоматизиране на пазара - и поверила нейното осъществяване на Националната асоциация на търговците с ценни книжа (National Association of Securities Dealers, NASD).

През 1968 г.започва изграждането на автоматизирана извънборсова система, по-късно известна като Система за автоматична котировка Национална асоциация на търговците на ценни книжа и автоматична котировка (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ).

Първият и работен ден е 8. февруари 1971 година. Автоматичната система за котировка по това време определя курсовете на две хиляди и петстотин ценни книжа.

През 1982 г., водещите емитенти на Nasdaq се обединяват и формират нов пазар - Nasdaq National Market. Новият пазар изисква по-сложни правила за приемане на ценна книга за търгуване. С учредяването си Nasdaq National Market започва да предлага и търговски новини в реално време, даващи на инвеститорите възможност за достъп до повечe информации.
През 1984 г. Nasdaq въвежда автоматична система за изпълнение на дребни нареждания (Small Order Execution System, SOES), която ускорява търговията и увеличава търговския капацитет.

През 1986 г. Федералното бюро по резервите издава на националния пазар Nasdaq разрешение за даване на заеми за акции, т.н. margin. От този момент клиентите могат да вземат заеми от своите брокери за закупуване на акции.

През 1990 г. Nasdaq променя своето официално название на "The Nasdaq Stock Market". През същата година възниква т.н.. OTC Bulletin Board (OTCBB), даващ на инвеститорите достъп до информации за ценните книжа , с които не търгува.

През 1991 г. количеството на ценните книжа в Nasdaq National Market вече се изравнява с количеството на нюйоркската борса и Amex, благодарение на единното действие на т.н. blue-sky закони за регистрация и продажба на нови емисии.

През 1992 г. Nasdaq International Service въвежда услуги, даващи възможност за търгуване с ценни книжа на Nasdaq National Market рано сутрин, когато са отворени лондонските финансови пазари. Същевременно се създава и служба за информация в реално време за акциите на Nasdaq SmallCap Market.

През 1994 г. годишният обем на сделките на Nasdaqu изпреварва обема на борсата New York Stock Exchange.
През 1997 г. SEC одобрява молбата на Nasdaqu да започне котировка на курсовете на акциите, чиято цена е по-висока от 10 долара, в шестнайсетини. Същевременно се въвеждат две нови правила за работа с нарежданията. Първото нарежда на маркет-мейкърите да изобразяват лимитните нареждания, а второто - да се изобразява най-добрата конкурентна цена. Тези две мерки допринасят за още по-голямо свиване на спреда, и то средно с 40 %.

На 30. октомври 1998 г. NASD официално включва в своето семейство борсата AMEX, втората най-голяма Board Options борса в САЩ и най-голямата, тъгуваща същевременно с акции и деривати.

Nasdaq Composite Index - индекс състоящ се от 100 предимно технологически акции.

На американския пазар съществуват няколко вида ценни книжа, в които може да се инвестира. За чешкия обикновено са най-достъпни инвестициите в акции на дружества, търгувани на борсата. От по-нататък изброените начини на инвестиране е ясно, че те предлагат дългосрочно най-висока доходност. Логично обаче, те се влияят най-много от колебанията на курса. Ето защо всеки би трябвало да прецени дали те са за него най-добрият вариант. Съществуват две главни категории ценни книжа, достъпни за инвесторите - акции, които представляват собственост на част от дружество и дългови ценни книжа, представляващи даден заем от инвеститора на дружество или правителство. Всяка категория има различни характеристики и свързани с тях предимства и недостатъци, зависещи от потребностите и целите на инвеститора.

Акция (Investment Stocks) Най-често срещания вид ценни книжа са акциите. Купувайки акции, инвеститорите стават собственици на "дял" от дружественото имуществото. Ако дружеството е успешно, цената, която инвеститорите са готови да заплатят обикновено расте и обратно. Цените на акциите се влияят както от общоикономическите, така и от специфичните отраслови пазарни фактори. Много от печелившите дружества разделят част от доходите си между акционерите под формата на дивиденти (обикновено тримесечно). Като собственици, акционерите обикновено имат право да избират управлението и да участват при вземане на решения за други значими дела на дружеството. Според федералния закон за ценните книжа на САЩ, дружеството е длъжно да разпрати на акционерите заверена декларация съдържаща информации за кандидатите за ръководния орган (търговски опит) и други данни, за които акционерът ще гласува. Информациите са основание за квалифицираното решение на акционера.

Корпоративни бондове (Corporate Bonds) Най-честата форма на корпоративна дългова ценна книга е бондът. Представлява сертификат, обещаващ връщане на определена парична сума към определена дата, която инвеститорът или собственикът на бонда е заел на дружеството. От своя страна дружеството се задължава всяка година да изплаща на притежателя на бонда определена сума като "лихва". В повечето случаи това е процент от заетата сума. Притежателите на бондове не са съсобственици в дружеството и нямат право на дивиденти и право на глас. Възвръщаемостта на техните инвестиции обикновено не е зависима от търговските успехи на фирмата. Притежателите на бондове имат право на предварително определена част от лихвата, както и на връщане на главницата след определен период.

Муниципални бондове (Municipal Bonds) Освен бондовете на частни фирми, съществуват и муниципални бондове, издавани от държавата, градовете или някои агенции на местното управление. Важен отличителен белег на тези бондове е, че лихвата от тях не подлежи на федерално данъчно облагане. Освободени са от щатско и местно облагане, в случай че притежателят им живее в място, спадащо под юридикцията на органа, който ги е издал. Поради данъчните облекчения и малкия риск, техният лихвен процент е по-нисък отколкото при корпоративните бондове.

Правителствени дългови ценни книжа (Government Securities) Американското правителство издава множество дългови ценни книжа. Към тях спадат съкровищни бонове (Treasury bills) издавани от министерството на финансите, както и правителствените облигации (Treasury notes, US bonds). Министерството на финансите продава съкровищни бонове и на дилъри на ценни книжа на аукциите. Инвеститорите могат да купуват без такси всичките три вида пряко от Federal Reserve Bank или от Bureau of the Public Debt. Продават се също от банки, дилъри на правителствени ценни книжа и други брокери.
Опции върху акции (Stock Options) Опцията е право за купуване или продаване на нещо в определен бъдещ момент. Типът на опцията, интересуващ ни тук, е стандартизирано и търгуемо право (опция) на покупка или продажба на дружествени акции. Делят се на две категории - "calls", даващо право на инвеститора да купува 100 акции от един вид за фиксирани цени без определен период и "puts", даващи право на инвеститора да продава 100 акции от един вид за фиксирана цена в течение на определен период.

Инвеститорски дружества (Investment Companies) Дружества или тръстове, които по принцип инвестират капитал в ценни книжа, се наричат Инвеститорски дружества. Те често диверсифицират своите инвестиции в различни видове акции и дългови ценни книжа за постигане на определени инвестиционни цели.

Инвестиционни договори и ограничено партньорство (Investment Contracts and Limited Partnerships) Инвеститорите понякога набират пари за общо предприятие, учредено от трета страна, с цел постигане на печалба. Това се нарича инвестиционен договор. Предприятията могат да се занимават с каквото и да е - от отглеждане на добитък до производство на филми. Най-често се използва ограниченото партньорство, при което инвеститорът притежава дял от фирмата, но не взема активно участие в нейното ръководство.

Инвестиционен тръст за недвижими имоти (Real Estate Investment Trust - REIT) Това са инвестиционни тръстове учредени с цел инвестиране в строителството или купуването на недвижими имоти.
IPO(Initial Public Offering - Примарна емисия на ценни книжа)

Примарната емисия на ценни книжа е процес при който дружеството за пръв път предлага свои акции на широката инвеститорска общественост. Ценните книжа са предлагани при IPO обикновено от по-малки, начинаещи дружества, търсещи капитал за нуждите на по-нататъшното си развитие или за експанзия. Акции в IPO могат да емитират и фирмени дивизии, които стават самостоятелни. Инвеститорите, купуващи акции при IPO трябва да се примирят с относително високия риск, но вслучай на успех, могат да очакват неколкократна печалба.

Всеки инвеститор се старае да вземе такова инвестиционно решение, което да му донесе максимална валоризация на влога. Ключови въпроси са какво да се купи или продаде и кога. По принцип всеки трябва да се занимае с два основни типа анализ - фундаментален и технически

I. Фундаментален анализ
Дава одговор на въпроса какво да купим или продадем. Дава ни представа за силата на националните икономики , развитието на отделните отрасли, а от там показва и най-доброто дружество. Фундаменталният анализ се дели на глобален, където се изследват инфлацията, безработицата, брутния вътрешен продукт, лихвения процент и търговския баланс, както и на отраслов и фирмен. Това е най-дбрият начин за преценка на основните данни за всяка емитирана ценна книга, нейното място в рамките на отрасъла, има ли или няма монополна сила, стопанските резултати и обема на уставния капитал.Това предполага, че напълно се доверявате на достъпните материали, като напр. Годишен отчет, пропагандни брошури и т.н. Резултатът от фундаменталния анализ би трябвало да бъде избор на подходяща за купуване ценна книга и определяне на правилна "вътрешна стойност", за която още има сметка да се купи. Това е цена, изчислена на база финансовите показатели на съответната фирма.

1) Глобален анализ
Показва моментното състояние и прави предвиждания за бъдещото стопанско развитие въз основа на макроикономическите показатели и техните взаимни връзки, наблюдаващи „здравето" на съответната икономика, фазата на стопанския цикъл, в който стопанството се намира, потока от производствени фактори: капитал, продукти, работна ръка.
Икономическите фактори са считани за най-важните, определящи цените на акциите, разменните курсове на валутите, а също така и останалите цени на финансовите пазари. Икономистите събират данни от различни източници и ги сравняват с икономическите статистики, публикувани седмично или масечно от статистическите институти. Данните се анализират и търговците и участниците на пазара вземат своите решения на база получените от тях прогнози.

- Average Workweek - средна продължителност на работния ден
- Building Permits - издадени разрешения за строеж
- Business Inventories - фирмени запаси
- Capacity Utilization - степен на използване на производствения капацитет
- Consumer Confidence - индекс на потребителското доверие
- CPI - Consumer Price Index - индекс на потребителските цени
- CPI ex- food & energy, т.н.. core CPI - индекс на потр. цени при изключени цени на хран. продукти и енергия
- Durable Goods Orders - поръчки на стоки за дълготрайна употреба
- Employnment Cost Index - индекс на разходите за служители
- GDP Gross Domestic Product - брутен вътрешен продукт
- GDP Deflator - дефлатор GDP
- GNP Gross National Product - брутен национален продукт
- Hourly Earnings - средна часова ставка
- Housing Starts - започнат строеж
- Chicago PM Index - индекс на чикагската асоциация на снабдителския мениджмънт (Chicago PM)
- Interest Rate - лихвен процент
- Industrial Production - промишлена продукция
- ISM Index - индекс на института Institut of supplied management, преди NAPM
- LEI Leading Ekonomic Indicator - водещ икономически индикатор
- Michigan Sentiment Index - индекс на Мичиганския университет, следи бъдещите прогнози
- New Home Sales - продажба на нови домове
- Non - farm Payrolls - брой на трудово заетите (без тези в земеделието) т.е в промишлеността и услугите
- PCE - Personal consumption expenditures - лични потребителски разходи
- Personal Income - лични доходи
- PPI - Producer Price Index - индекс на производствените цени
- PPI ex- food & energy , core PPI- индекс на производствените цени (без тези на хран.продукти и енергията)
- Productivity - продуктивност
- Retail Sales - продажби на дребно
- Retail Sales ex-autos - продажби на дребно (без тези на автомобили)
- Trade Balance - външнотърговски баланс
- Unemploynment Rate - степен набезработица
- Wholesales - продажби за складове на едро

Коментар към някои индикатори:
1/ Количество пари в обръщение
Представлява общото количество пари в обръщение в икономиката. Стойността на количеството пари в икономиката се обнародва месечно, изразени са с т.н. парични агрегати, обозначават се с главно М и число, означаващо степен на ликвидност на съответната форма пари, като колкото по-високо е числото, толкова степента на ликвидност е по-ниска.
M0 = монети, банкноти
M1 = M0 + безлихвени текущи сметки, пътнически чекове
M2 = M1 + споразумения за откупуване в периода между приключването и започването на борсовите и банкови операции, евродолари в периода между започването и приключването на борсовите операции, непреносими спестовни влогове и влогове с твърд срочен падеж.
M3 = срочни влогове с големи номинални стойности, споразумения за откупуване за определен срок
M4 = дългосрочни евродолари, спестовни книжки, държавни ценни книжа със срок по-кратък от една година

2/ Брутен вътрешен продукт /БВП/(Gross Domestic Product = GDP)
Общата стойност на стоките и услугите, произведени в икономиката в определен период от време, обикновено за една година. Коефициентът на приръста на БВП е примарен индикатор за състоянието на икономиката. БВП е най-широкият мащаб на икономическата активност и практически всички останали икономически индикатори дават информация за ГВП.
Компоненти на БВП в САЩ: Разходи (56%), правителство ( 1 7%), инвестиции ( 14%), търговия (износ - внос I 3 % )

3/ Индекс на потребителцките цени (CPI = Consumer Price Index)
CPI е показател за цените на потребителско ниво за фиксиран кош от стоки и услуги. Счита се за най-важната мярка за инфлация
Компоненти на CPI: домакинство (42%), храна (18%), транспорт (17%), медицинско обслужване (~%), облекло (6%), забавление (4%), други (4%)

4/ Индекс на цените на средствата за производство (PPI = Producer Price Index)
Индексът CPI, е показател за цените на производствено ниво. Повишаващата се стойност е първият знак за поява на инфлационни явления. Обнародва се месечно
Компоненти PPI: Завършено производство на стоки за ширпотреба (40%), храна (26%), капиталово оборудване (25%), енергия (9%)

5/ Индекс на на снабдителите, ISM
Това е справка, получена пряко от ръководителите по снабдяването в повече от 250 промишлени дружества. Участниците попълват въпросник, отнасящ се до производството, поръчките, цените на стоките, запасите, работата на продавачите и заетостта. Тук нулата има стойност 50. По-ниско число означава контракция, повишена експанзия на производствения сектор.
Предлагане и търсене
Цената на акциите е до голяма степен зависима от очакванията на инвеститорите. Този принцип се проявява при сблъсъка на предлагането и търсенето на дадени акции, цели отрасли, евент. акции като вид капиталова инвестиция. Теорията за предлагането и търсенето е основният икономически принцип, управляващ цените на изделията и обясняващ реакциите на потребителите. Обяснява също, защо долупосочените фактори влияят на цените.

Равновесна цена
- цената е определена при предлагане, отговарящо на търсенето
- за производителя това е цената, максимализираща доходността на изделието

Закон за предлагането и търсенето
Търсене < Предлагане - Цените падат (рецесия)
Търсене = Предлагане - Цените са стабилни
Търсене > Предлагане - Цените се покачват (инфлация)

Политически новини
Икономическите индикатори и предлагането и търсенето не са единствените фактори, оказващи влияние върху поведението на инвеститорите. По време на политически промени, кризи или войни, инвеститорите не обръщат внимание на здравето на икономиката, стараят се да минимализират инвестиционния риск и обикновено предпочитат облигациите пред акциите, купуват сигурни валути, за каквато обикновено е считан американския долар, а напоследък и швейцарския франк. За най-сигурна стока се счита банковото злато.

2) Отраслов анализ - има за цел да открие различията в стопанските характеристики на отделните отрасли и да прогнозира тяхното бъдещо развитие.
Анализира се главно :
- производствени разходи
- процент на печалба
- дял на пазара
- експортни възможности
- иновационни перспективи и др.
3) Анализ на конкретен пазар на акции - изхожда от това, че акцията има вътрешна стойност. Съществуват два метода за изчисление на вътрешната стойност на акцията.
" субстантивен метод
" доходност

Субстантивен метод: при определяне вътрешната стойност на окцията чрез субстантивния метод се изхожда от публикуваните баланси и отчети на акционерните дружества.
АКТИВИ - ПАСИВИ = СЧЕТОВОДНА СТОЙНОСТ + НЕВКЛЮЧЕНИ В БАЛАНСА АКТИВИ + ТИХИ РЕЗЕРВИ = СУБСТАНТИВНА СТОЙНОСТ : БРОЙ АКЦИИ = В2ТРЕШНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ
Доходност: най-често ползвания показател е съотношението между курса и печалбата (P/E ratio).
Показва колко пъти е включена печалбата в една акция. Важи правилото, че колкото по-нисък е коефициентът, толкова по-евтина е акцията.

P/E е само помощен показател и служи само за сравнение на акции от един и същ отрасъл в една държава.
EPS - earnings per share - част от чистия приход на дружеството, отнасящ се към всяка издадена, но неплатена учредителска акция.

Beta koeficient - корелационен коефициент изразяващ промените на цените на даден пазар на акции, в сравнение с пазара като цяло. = 1, акцията расте или пада еднакво бързо като пазара. > 1, акцията расте или пада по-бързо от пазара. < 1, акцията се движи в еднакво направление с пазара, но по-бавно. < 0, акцията се движи обратно на посоката на движение на пазара. Ако пазарът отслабва, акцията расте и обратно Този вид е интересен главно в периоди на дълготрайни спадове на пазара.

Пазарна капитализация - изразява общата стойност на записаните от емитента акции в пазарни цени. Според обема на пазарната капитализация акциита се делят на т.н.: Small Cap, Middle Cap, Big Cap.
Конкретни перспективи на пазара по отношение на информацията

"Купувай когато се шушука, продавай когато е новина!" Този принцип произтича от наблюденията, че цените се движат примарно по-скоро според очакванията за определени събития, икономически данни и политически новини, отколкото според действителните данни или новини. Особено в случая на икономическата статистика това е очакване и предвиждане на определени условия извън народното стопанство, движещи цените нагоре и надолу. Щом като данните се публикуват като очаквани, пазарите обикновено имат тенденция при приемането и интерпретацията на тези данни да тръгнат назад.
Същото важи и при публикуването на стопанските резултати на отделните дружества и обяснява реакцията на пазара, когато фирмата публикува по-ниска загуба от очакваната за даден период и нейните акции на пазара се вдигнат и обратно, акциите на фирма, публикувала по-ниска печалба от очакваната, драстично падат.

II. Технически анализ:
Много книги са написани за изследване на графиките и позването на определени математически методи за предвиждане на бъдещото движение на цените. От 90-те години на ХХ в.техническият анализ придоби по-голямо значение благодаарение на внедряването на компютърни методи и прогресивни таблични технологии. Днес търговците могат да получат достъп до тези графики и технически изследвания с едно кликване на компютърния терминал.
Графиките представляват историческа регистрация на ценовото движение. Предоставят важна информация, необходима за анализ на тренда. Несъществува обаче твърдо определен начин за тяхната интерпретация. Способността да се разпознае основата на тези графики обаче, може да помогне за предвиждането на бъдещото развитие на курсовете. Най-важното, което трябва да имаме предвид е, че при определени условия човек се държи споредвече познати дадени формули.
С течение на годините, главните технически аналитици са идентифицирали и дали наименования на формулите. За пионер е считан Charles Dow. На края на 19 век Dow, творецът на индекса Dow Jones, е написал серия статии за Wall Streeet Journal, в които нахвърлил своята теория за анализ на пазара.
И днес, повече от сто години след Dow, над 70% от теориите за технически анализ са на база на неговата теория. Нейната валидност до днес гарантира първичната цел - на база развитието на главния акциен индакс да се правят предвиждания за бъдещото развитие на американската икономика. ( Dow е бил търговец, не е спекулирал на борсата, само е следял трендовете в развитието на икономиката, за да може успешно да устои във все по-усилващата се конкурентна борба. )
Техническият анализ има три основни постулата:

" Движението на цените е в трендове
- По-вероятно е движението на цените да продължи в започнатия тренд, отколкото да настъпи обрат

" Историята се повтаря
- в момента на изследване графичното изражение на цените на която и да е стока или финансов инструмен, изследваме вече историческо развитие. През последните сто години са били изследвани много фигури, които в графичен вид са образували цените. Формулите за пазарите бикове или мечки са класифицирани (понякога дори са им дадени куриозни наименования) и категоризирани според следващото ценово развитие. Предвид това, че формулите са действали в миналото, можем да предполагаме, че и сега те ще служат добре. Разпознаването на формулата е интензивна и трудоемка работа, изискваща внимателно визуално изследване на ценовите графики и правилно приложение на теорията.

" Стойността на цената отразява всичко
- правило, предполагащо, че пазарното развитие на цената е обхванало всички влияния: фундаментални, политически, психологически, икономически и др. Без този градивен елемент техническият анализ губи смисъл. Аналитиците вярват, че всичко, което би могло да въздейства върху цената, е вече взето предвид в нея.

Главната цел на техническия анализ е установяване на тренда и потвърждаване на неговата сила.
В последствие при търгуването можем да ползваме един от двата подхода:
A/ Trend is your friend - трендът е твой приятел, търгувай по него
B/ Go against the trend - върви срещу тренда, върви против всички
Разделение на графиката според интервала
Най-ползваната графика на техническия анализ е безспорно дневната графика. Всички аналитични системи дават възможност на ползване и на други интервали:
" Monthly - месечни
" Weekly - седмични
" Daily - дневни
" Hourly - часови
" 30 minutes - 30 минути
" 5 minutes - 5 минути
По-дългите интервали дават възможност за идентифициране на тренда и избор на вида на спекулиране ( месечни, седмични и дневни графики ). За избор на най-подходящия момент за влизане на пазара се ползват графики, изобразяващи по-къс интервал.
Деление на графиките според начина на изобразяване на цените
Bar Charts - лайсни

Този начин на изобразяване ползва т.н. лайсни, вертикални прави, от които излизат две къси прави. Лайсните изобразяват цената на отваряне, максималната цена, минималната цена и цена на затваряне за дадения интервал.
Candelsticks - свещи

Понастоящем свещите са най-популярният начин за изобразяване движението на цените. Свещите са триста години стар японски метод, служил за изобразяване на движението на цените на ориза. Първоначално били два цвята - червени и черни. Начинът на изобразяване е същия, като при лайсните. Черните свещи представляват числата на движението надолу а червените - нагоре.
Point and figure - графики xxx a ooo

Това изражение не е така прегледно, тъй като улавят само посоката на движение на цените, без да отбелязва цените на отваряне и затваряне, което в своята теория и Ch. Dow счита за важно. Колонката „х" показва ръст а колонка „о" - спад.
Line charts - линийни графики
Този тип представлява линия, свързваща цените на затваряне.

Аритметични и логаритмични скали
Ценовото движение е отбелязано с помощта на логаритмични или аритметични скали. Този тип графика е подходяща само при определяне на извънредно дългосрочни трендове.

Дефиниция на тренда
Концептът на тренда е най-основният камък на техническия анализ. Всеки от инструментите ползвани от техническите аналитици - support и resistance, фигури в графиките, трендови линии и т.н. - трябва само да помогнат за определянето на тренда на пазара , който в последствие може да бъде използван за избор на правилна търговска стратегия.

Можем да кажем, че трендът изразява само посоката на развитието на цените. Необходима е обаче по-точно определение на движението главно поради това, че пазарът никога не се развива само в една линия и една посока. Характеристични за движението на пазара са зиг-заг вълни, които имат ясно изразени върхове и дъна. Именно тези върхове и дъна характеризират тренда като такъв. Според това, дали върховете и дъната са насочени нагоре, надолу или настрани, можем да кажем за какъв тренд става въпрос.
Видове трендове според посоката:
" Uptrend - растящ тренд
" Downtren - спадащ тренд
" Sideways, или rangetrade - пазар без тренд, цените се движат в определен диапазон
Видове трендове според значението и времетраенето
" Major - дълготраен тренд (повече от една година)
" Intermediate -тренд със средна продължителност, (повече от 3 седмици и по-малко от 3 месеца
" Minor - краткотраен тренд, (по-малко от 3 седмици)
Всеки тренд е само част от друг, тренд от по-високо ниво, и за успешно спекулиране е е необходимо да се изхожда от перспективата на инвестицията и продължителността на дадената сделка.
Определяне на тренда

Линии на тренда
Oсновната линия на тренда е един от най-простите и най-ценните инструменти на техническия анализ.
Правилното нанасяне на линията на тренда, както всички останали инструменти на техническия анализ, означава експериментиране.
Тук ясно трябва да личи съществуването на определен тренд. Това означава, че за да можем да нанесем up trendline ( възходяща линия на тренда, определяща uptrend ), в графиката е необходимо да се намират два последователни спада, от които вторият да е по-дълбок от първия. На графиката виждаме, че едва от момента, в който цените започнат да се движат нагоре от т. 3, можем да бъдем сигурни, че предварително сме намерили някаква линия на тренда. За да сме сугурни в това, необходимо е пазарът да се допре до линията за трети път и да потвърди валидността с последвщ отскок.

Down trendline ( низходяща линия на тренда, определяща downtrend ) се конструира аналогично с тази разлика, че не свързваме спадовете на цените а спадащите пикове
Пречупването на линията на тренда е първото предупреждение за неговото отслабване.

Определяне на трендов канал
Цените понякога се движат в определен диапазон, между паралелни линии - между трендовата и успоредна на нея линия. Ако видим това развитие и съумеем да определим канала, получаваме още едно голямо преимущество, от което можем значително да спечелим.

Определянето на канала е релативно просто. Channel line трябва да бъде успоредна на основната трендова линия. При възходящ тренд основната трендова линия свързва долните спадове на цените. Линията на канала изграждаме, като свържем минимално два последователни пика така, че новата пряка да е успоредна на основната трендова линия.

Кнлът за downtrend се конструира аналогично, както за uptrend. Разликата е в това, че основната трендова линия свързва спадащите пикове, а линията на канала - спадащите дъна.
В своята теория Ch. Dow е устновил, че здрав тренд е този, при който всички следващи върхове са по-високо от предходните а всички спадания - по-високо от предхождащите ги. Здравият downtrend е този, при който всички следващи върхове са по-ниско от предходните а всички спадания трябва са по-ниско от предходните.
Ако това не е така, имаме първи сигнали за отслабване или обръщане на тренда.
Индекс на релативната сила, RSI

Концепция: анализът на прекомерно купуваните или продавани позиции е основният момент на индекса на релативната сила. Този индекс се опитва да отгатне моментната сила или слабост на пазаре през дадения период. Тази оценка е основана на предположението, че по-високите затварящи цени сочат силен пазар, докато по-ниските - по-слаб.
Ползване: За условията на прекомерно купуваните/продаваните позиции важи: традицията повелява да се очаква ценово дъно когато индексът падне под 20 (25), a ценови връх - когато се движи над 80 (75). За проектиране промените на тренда, RSI е един от най-популярните индикатори за следене на дивергенцията. Като потвърждение на промените на тренда, някои търговци са установили, че на повечето пазари индексът на търгуване има тенденция да остава по-ниско от 60 при дългосрочните низходящи трендове и по-висок от 40 при неочаквани покачвания.

Движеща се средна
Концепция: Движещите се средни за определяне на трендовете често се ползват от професионалните портфолийни мениджери. Популярността им е висока, тъй като с тяхна помощ трендът може да бъде определен математически, чрез използване на компютърен анализ на ценовите трендове. Посоката на тези ценови движения се определя от тренд, което е база за ползване на движещи се средни.
Ползване: Обикновената движеща се средна е конструиран чрез сбор на затварящите цени на определен брой периоди (r) при последстващо деление с това число (n). Във всеки период (най-често дни) най-старата цена от серията се изпуска а най-новата затваряща се прибавя. Ако изразим графично тези две стйности, можем да видим гладък тренд. Общият принцип е такъв, че по-дълги периоди (т.е. 200 дни) се ползват за определяне на дълготраен тренд. По-къси периоди се ползват за определяне на дневното движение на цените и най-подходящия момент за влизане в пазара.
Един успешен търговски модел с изключителни резултати ползва движещи се средни на 4., 9. и 18. периода. Този модел често се ползва като индикатор за средна продължителност. За дългосрочен анализ се ползват 50, 100 и 200 периода. Ако средната за четри периода е по-ниска от тази за девет периода, а тя пък е по-ниска от средната за осемнайсет периода, то това е сигнал за продажба. Всички движещи се средни трябва да имат низходяща тенденция. След сигнала купи/продай, позицията на купувача (покрита позиция) или на продавача (непокрита позиция) се поддържа толкова дълго, докато средната за осемнайсет периода назагуби движещата си сила (докато не стане плоска или не промени посоката си). Трябва да подчертаем, че движещи се средни се ползват най-често повреме на силни пазарни трендове.

Moving Average Convergence/ Дивергенция MACD
Koncepce: MACD е осцилатор, ползващ 2 експоненциални движещи се средни. Това, което прави тези индикатори така полезни, е че комбинират някои техники на осцилаторите с техниката на две движещи се средни. На екрана виждаме само две линии, въпреки че при калкулацията са използвани три. Т.н. по-бърза линия MACD е експоненциално обработена движеща се средна за 12 и 26 дни или седмици. Т.н. по-бавна линия MACD е експоненциално обработена деветдневна или седмична средна.
Ползване: Конкретни сигнали за купуване или продаване се дават в момента когато двете линии се пресекат. Ако MACD ( 12,26 ) пресече MACD ( 9 ) отгоре, това е сигнал за продажба, ако я пресече в посока отдолу, говорим за покупков сигнал.

Обем - Volume
Концепция: Размерът на обема измерва интензитета или натиска, скриващ се в ценовото движение. По-големият обем сигнализира по-голям интензитет или натиск и обратно.
Ползване: Обемът би трябвало да се увеличава ако цените се развиват по посока на тренда. В момента на корекция на движението, обемът би трябвало да намалява. Размерът на обема е и важен помощен индикатор при потвърждаване на някои графики, които пък от своя страна потвърждават тренда или предизвестяват неговия обрат.
Техническият анализ е валиден за всички капиталови пазари. Търговецът обаче, при неговото ползване, трябва да вземе предвид спецификата на конкретния пазар, на който е решил да търгува. ( Цените на комодитите се влияе от климатичните условия, широко мислената спекулация с комодити не се провежда със суровини като такива а посредством деривати, чиято специфика е срокът на годност, който може да повлияе на дадения вид анализ).
" " " По правило техническият и фундаменталният анализ се допълват - фундаменталният анализ служи за инвеститорската политика (макроикономически фундаментален анализ) и избор на инструмент (микроикономически фундаментален анализ).
Техническият анализ се ползва предимно за правилен избор на момента за сделка.

Диверсификация
Диверсификация означава създаване на такова портфолио, което да обхваща ценни книжа от различни видове активи. Цената на облигациите има тенденция да расте, когато цената на акцията пада, ето защо можете да създадете портфолио, което да включва определен процент акции и определен процент облигации. При покачване цената на облигациит, част от вашето портфолио може да се повиши. При покачване цената на акциите, ще се повиши друга част от вашето портфолио.
Друг начин за диверсификация е покупката на ценни книжа от един тип но от различни области. Например развлекателни заведения, услуги, супермаркети, авиокомпании. Това са съвсем различни търговски области. В зависимост от икономиката на дадена държава тези отрасли може да са по-успешни от другите. Ако създадете такова портфолио, което да включва ценни кнжа от много стопански области, съществува възможност в една или в повече от тях да имате успех, по-голям отколкото е средното ниво.

Ако диверсифицирате, старайте се да се уверите, въпреки че някои акции падат а други се качват, че вашето портфолио е в добро състояние. Изкуство е да се намерят такива ценни книжа, чиито цени нямат тенденция да растат или да падат по едно и също време. Важен елемент е и формата на прекратяване на търгуването (trade off) като начин за изравняване на риска и възвръщаемостта в диверсифицирано портфолио. Това означава, че ако имате недиверсифицирано портфолио, възвръщаемостта на инвестицията ще бъде малко по-ниска. При всички случаи диверсифицираното портфолио ще има по-ниска загуба и по-висока възвръщаемост.

Диверсификацията не изключва риска. Представлява само инструмент, с помощта на който е възможно да се намали риска, съпровождащ инвестициите.

Доходни акции
Ценни книжа, чиито емитенти са дружества с вече стабилно положение на пазара и минимално се влияят от неговата динамика. Това са преди всичко дружества в своята трета или четвърта фаза на жизнен цикъл, със стабилен ръстов потенциал. Темпото на ръста на печалбата вече не градира а само стагнира. Представят ги главно акции от т.н. "стара промишленост", застраховане и някои банки.
На акционерите периодично (тримесечно или годишно) се изплащат дивиденти вброй, - техният дял от печалбата на дружеството.

Blue chips
Акции на промишлените гиганти, копиращи развитието на пазара, тъй като обикновено са включени в базите на отделните индекси. Техните собственици редовно получават дивиденти, макар и по-ниски, което обаче се компенсира с релативно стабилната цена на тези ценни книжа. На практика това са доходни акции, включени в индексите.

Ръстови акции
На техните собственици се изплащат дивиденти обикновено във вид на акции на съответното дружество. Дивиденти вброй не се изплащат или само много ниски такива. Всички печалби се реинвестират. Това са предимно технологични дружества с висока доза риск.
Циклични акции
Тези ценни книжа най-лесно се влияят от динамиката на пазара. При конюнктура тяхната стойност рязко нараства а при рецесия пада дори по-бързо отколкото самия пазар. Това са главно автомобилостроители, стоманодобивни предприятия и авиокомпании.

Стабилни акции
Представляват акции на дружества, произвеждащи изделия или услуги за всекидневна употреба, т.е. независимо от икономическата ситуация. Акциите на дружества от хранителновкусовата и фармацевтичната промишленост или телекомуникациите минимално се влияят от динамиката на пазара. В период на рецесия обаче, се движат по-скоро над развитието на пазара а в период на ръст - обратно.

Образуването на портфолио, включващо акции от горепосочените категории, намалява евентуалните рискове на минимум. Винаги обаче, трябва да изхождате от Вашите цели и от предвиденото време. Ако имате предвид по-дълъг период, ще бъде добре да придадете по-голяма тежест на ръстовите акции, но ако планирате период до една година - на доходните.

Диверсификация в рамките на промишлени отрасли
Трябва да осъзнаем, че всеки отговорен инвеститор провежда не само гореописаната диверсификация, но и не бива да забравя и т.н. отраслова диверсификация. Нейното значение не бива в никакъв случай да се подценява. За своите портфолиа е необходимо да изберем позиции от различни отрасли. Настъпи ли рецесия в някой отрасъл, това не означава, че това ще се отрази и в другите, в които също сте инвестирали. От друга страна много важна роля играе т.н. мултипликацоинен ефект. Спадането на един отрасъл може да "дръпне " след себе си и други свързани с него отрасли. Така например рецесията в нефтената промишленост може да имплицира спад в автомобилостроенето, той от своя страна пък в стоманодобивната и т.н.
Предвидливият инвеститор диверсифицира своите ресурси в целия стопански спектър
Диверсификация според капитализацията
Пазарната капитализация на дружествата, т.е. тяхната актуалната стойност на пазара дава възможност за тяхното разделяне в три основни коша - голям, среден и малък.

Големият обхваща повечето дружества чиито акции са основата на индекса S&P 500. Малкият кош обхваща новообразувани дружества, невключени още в никой пазар. Инвестирането в тях представлява значителен риск. Средният кош събира фактически всички останали - дружества твърде големи, за да бъдат включени в малкия кош, но неотговарящи на големия кош. Отделните отрасли се преплитат също през трите коша.

Инвестицията в дружество от големия кош е по-малък риск и релативно стабилен източник на доходи. Напротив - инвестиция в малкия кош, т.е. в нови, динамично растящи дружества, главно от технологичния сектор, могат да донесат изразителна печалба но и загуба. Общо взето са по-рискови.

Теория на портфолията
Доходно портфолио (income preservation)
Доходното портфолио (income preservation) е предназначено за инвеститори с финансови нужди, в повечето случаи до две години, или с изключително ниска толерантност към пазарния риск и волатилитета (непостоянството на пазара).
Структура:
Акции 20%
Облигации и дялови сертификати 60%
Наличност 20%
Профил на инвеститора с доходно портфолио:
За инвеститор от този тип най-важното е стабилността на настоящия доход, докато ръстът и валоризацията на капитала за него имат второстепенна роля. Правилното планиране на инвеститорските финансови потребности по време и тегленията са по-важни от тяхното време. Следователно доходното портфолио може да бъде подходящо както за 65 годишния пенсионер, така и за студенти, при условие, че им е необходим стабилен доход и желаят да минимализират влиянието на пазарната динамика.

Консервативно доходно портфолио (conservative income)
Консервативното доходно портфолио (conservative income) е предназначено за инвеститори, предпочитащи плавни доходови приходи за период от 2 до 4 години и са готови да понесат лек риск.
Структура:
Акции 40%
Облигации и дялови сертификати 45%
Наличност 15%
Профил на инвеститора с консервативно доходно портфолио:
Инвеститор с краткосрчна перспектива и по-висока толерантност към риска, може да счита за разумно инвестирането в някои по-рискови акции, въпреки че акциите на по-големите фирми са по-сигурни. "Консервативното доходно портфолио " може да бъде правилното решение напр. за семейство, пестящо пари за купуване на нова къща в близко бъдеще.

Ръстово и доходно портфолио (growth & income)
Ръстовото и доходно портфолио (growth & income) е съставено за инвеститори, очакващи валоризация на своя капитал, но не в дадения момент.
Структура:
Акции 60%
Облигации и дялови сертификати 30%
Наличност 10%
Профил на инвеститора с ръстово и доходно портфолио: Относително малка готовност за поемане на риск, средно дълъг период на инвестиране от 4 до 7 години. Понася краткосрочни отклонения на пазара при запазване на нисък, но сигурен ръст и валоризация на капитала. Консервативният инвеститор, при такъв период от време би вложил пари по-скоро в акции "blue-chip" (акции на най-големите световни фирми). Инвеститор с по-висока толерантност към риска би предпочел комбинация от акции на малки и средни фирми, глобални и секторни ценни книжа. Това портфолио е подходящо напр. за младо семейство, събиращо парични средства за бъдещото образование на своите деца.
"Градивно" портфолио (wealth builder)
"Градивното" портфолио (wealth builder) е предназначено за по-дългосрочни инвеститори, търсещи бърз ръст и валоризация на своите парични средства. Поради това,че срокът за инвестиране е най-малко десет години, по-интересното за тях е изграждането на бъдещо имущество, отколкото моментния доход.

Структура:
Акции 75%
Облигации и дялови сертификати 20%
Наличност 5%
Профил на инвеститора с "градивно" портфолио:
Този леко агресивен тип на портфолио може да бъде интересен за семейство, пестящо пари за покупка на къща или за младо семейство, събиращо средства за бъдещото образование на децата си. Инвеститори с по-дълги периоди на инвестиране и с по-висока толерантност към риска са готови да инвестират по-висок процент от своите средства в агресивни ръстови акции, акции на малки и средни фирми, секторни и глобални акции. Всички доходи се реинвестират.

Агресивно ръстово портфолио (aggressive growth)
Агресивното ръстово портфолио (aggressive growth) се предлага на инвеститори с желание да инвестират за по-дълъг срок и с висока толерантност към риска. Моментният доход за тях не е от значение. Тези инвеститори са готови да акцептират висока степен на краткосрочна волатилност ако реализират високи доходи от дългосрочно гледище.

Структура:
Акции 90%
Облигации и дългови книжа 5%
Наличност 5%
Профил на инвеститора с агресивно ръстово портфолио:
Колкото по-толерантен е инвеститорът към риска, толкова повече инвестира в агресивни ръстови акции, в акции на малки фирми, секторни и глобални акции. Такъв тип инвеститор пести за пенсия и се наслаждава от радостта на инвестирането.

Всеки инвеститор може да извършва две основни и две специални операции. Купуването и продаването не се нуждаят от подробно обяснение, но т.н. продажба накъсо и респ. обратно купуване ( short sell & buying to cover) и марджин сделките - да.
Продажба накъсо

При тази стратегия инвеститорът печели от падането на цената на продаваната акция. Говорим за спекулация за падане на курса. Принципът на цялата операция е, че продаваните ценни книжа не са собственост на продавача, а на съответния брокер/търговец. Ценните книжа с очаквано спадане на курса продавачът взема назаем от търговеца при условие, че когато поевтинеят ще му ги върне. Продаващият инвеститор предполага, че цената ще падне и той ще купи акциите по-евтино и по този начин ще спечели от разликата между двете цени.

Главната опасност е покачването на цената и съответно загуба за инвеститора. От краха на NYSE през 1929 г. важи правилото, че да се продава накъсо може единствено, ако цената на акцията е предхождана от покачване, та дори и само веднаж.

Марджин сделки
Този начин на търгуване дава възможност на инвеститора да купува ценни книжа без да има на разположение собствени средства за купуването им в пълен размер. Вашият брокер/търговец на база на молба ще Ви даде назаем исканата сума до определения „ таван„ който обикновено е до 50 % от актуалната пазарна стойност на имуществото (притежаваните ЦК и остатъка в пари) по сметката. Целта е да се продаде на по-висока цена отколкото е купено за да се изплати заема с лихвите. Естествено и тук съществува опасност, че вместо очакваното покачване ще настъпи обратното - че цената ще падне и инвеститорът ще е в загуба.

Нареждания
Различаваме четри вида нареждания: пазарни, лимитни, стоп нареждания и лимитни стоп нареждания. Всяко нареждане представлява специфична диспозиция и целта на тази глава е да Ви помогне за правилното ориентиране в тях.
Пазарно нареждане (market order) - нареждане, което Вашата поръчка за покупка или продажба ще вкара незабавно в пазара с най-добрата цена.

Лимитно нареждане (limit order) - нареждане, което Ви гарантира, че няма да купите (продадете) по-лошо, отколкото за цената, която сте лимитирали. При поръчка за купуване това ще бъде цена еднаква или по-ниска от тази, дадена от Вас. При поръчка за продажба цената ще бъде същата или по-висока от дадената от Вас цена.

Стоп нареждане (stop order) - забавя действието на нареждането до момента на достигане на желаната от Вас цена, след което автоматично влиза в пазара. След активизиране на нареждането, то се удовлетворява от най-доброто контра-предложение. Целта на това нареждане е да бъдат избегнати или евент. минимализирани загубите, които биха могли да настъпят в случай на рязко падане на цените на Вашата ценна книга.

Лимитното стоп нареждане (stop limit order) - е само модификация на стоп нареждането с едно изключение. След постигане на дадената стойност се променя в лимитно нареждане за разлика от горепосоченото, където се променя в обикновено търговско нареждане.

Марджин е понятие, ползвано в търгуването на ценни книжа и представлява заем. Ако си откриете стандартна търговска сметка и сключите договор за марджин сметка и търговия накъсо, Вашият clearinghouse може да Ви заема средства за търгуване. По настоящем Penson Financial Services Inc. (clearinghouse на фирмата RML Trading), ползва съотношение 2 към 1.
С други думи, ако имате 50 000 USD в equity (наличност плюс или минус пазарната стойност на ЦК), Penson ще Ви заеме още 50 000 USD за търгуване.

Пример:
Отваряне на дълга позиция - 50%
Ако купите 1000 акции ABC по 100 USD / бр., Вашата потребност от марджин е 50 000 USD. Фирмата ще Ви заеме останалите 50 000 USD.
Otevření dlouhé pozice - 50%
Ако продадете накъсо 1000 акции ABC по 100 USD, Вашата потребност от марджин е 50 000 USD. Фирмата ще Ви заеме останалите 50 000 USD.
Лихвите при сделки, когато купите и продадете ведин и същ ден са 0%.
Penson начислява лихви само в случай, че държите позицията до другия ден. Лихвената тарифа в такъв случай е обикновено 2 пункта над тарифата broker call, което е обикновено 2 пункта под тарифата prime rate. Тарифата prime rate се променя ежедневно.

Maintenance
Maintenance е equity, която трябва постоянно да имате по сметката.
Equity
Equity представлява наличност плюс или минус пазарната стойност на ЦК. Пазарната стойност на ценната книга е изчислена според цената на последната сделка, сключена в последния ден на търгуване. Това означава, че стойността на ЦК, които Вие държите през нощта е основана на цените на ЦК в края на деня на търгуване.
Пример:
Влагате по сметка 50 000 USD.
Clearinghouse Ви заема 50 000 USD за търговия на марджин.
Купувате 1 000 акции ABC по 100 (100 000 USD)
Какво ще се случи ако цената на акциите ABC падне на 80? (сега пазарната стойност е 80 000 USD)
Вашата equity сега са 30 000 USD, Вие и занапред дължите 50 000 USD. (Вашата equity е паднала с 20 000 USD, но сумата, която Ви е заел clearinghouse остава същата).
А ако акциите ABC продължът да падат и стигнат 60? (Пазарната стойност е 60 000 USD).
Вашата equity сега е 10 000 USD, а Вие дължита 50 000 USD. ( Вашата equity е спаднала с още 20 000 USD, а Вие все още дължите сумата, която сте взели назаем).

Не препоръчваме пълно кредитиране при дълготрайните позиции. Ако решите да държите ЦК през нощта, препоръчваме да ги държите само като cash позиции (изцяло платена Ваша equity).
Правилата на Penson Financial Services Inc. относно държането на ЦК през нощта са следните:
Ако затворите позиция, която сте държали през нощта, Penson няма да върне веднага 25 % от пазарната стойност обратно по Ваша сметка. Вашата пазарна стойност ще се промени следващия работен ден. Покупателната сила с която започнете деня, ще бъде Ваша покупателна сила за целия ден.

Пример на търговска трансакция:
Имаме открита марджин сметка на стойност 50 000.- USD
Купуваме 1000 акции ABC по 90,- USD
1000 x 90 = 90 000,- + такси
такси = 90 000 + 1,35% + 25,- USD
(90 000 x 1,0135) + 25 = 91 240,- USD
В този момент имаме купени акции на стойност 91 240,- USD. Наличността ни е била 50 000,- USD. Това означава,че нашият clearinghouse ни е заел 41 240,- USD.
Същия ден акциите достигат стойност 96,- USD /бр. Даваме нареждане за продажба на акциите ABC.
1000 x 96= 96 000,- такси
такси = 96 000 - 1,35% - 25,- USD
(96 000 / 1,0135) - 25 = 94 696,26 USD
Нашият clearinghouse си взема обратно дадената назаем сума (т.е. 41 240,- USD) . По сметка остава сумата 53 456,26 USD .
Нашата чиста печалба от цялата операция е 3 456,26 USD.
Penson Financial Services урежда сделките до три работни дни - т.е.. T + 3

1. В дългосроченчасов хоризонт (исторически) акциите са надхвърлили всички останали инвестиции.
От 1926 до 1997 г., средната годишна печалба от акции е била 10,9%. Другата най-печеливша позиция активи - облигациите - за същия период са дотигнали 5,2%.
2. От краткосрочна гледна точка, инвестирането в акции може понякога да представлява финансов хазард.
3. Рисковите инвестиции общо взето печелят повече отколкото по-малко рисковите.
Инвеститорите изискват по-високи лихви при поемане на по-голям риск. Акциите са по-рискови от облигациите и поради това очакваната доходност от акциите е по-висока от тази на облигациите. Този факт обяснява защо доходността на дългосрочните облигации е по-висока от тази на краткосрочните. Колкото по-дълго трябва инвеститорът да чака изплащането на облигацията, толкова е по-голяма вероятността, че някакво непредвидено събитие ще обезцени инвестицията.
4. Най-голямата детерминанта на цените на акциите е доходността.
От краткосрочно гледище, върху цените на акциите оказват влияние много фактори - от лихвения процент, поведението на инвеститорите до климатичните условия. От дългосрочно гледище обаче, цените на акциите се влияят от доходността. Причината е във факта, че когато доходността на акциите се качва значително в течение на десет години, ще растат и цените на акциите.
5. Лошата година за облигациите е добра година за акциите.
През 1994 г., която беше една от най-лошите години за облигациите, държавните дългови ЦК със среден срок паднаха с 1.8%. През следващата година се завърнаха и достигнаха 14.4%. За сравнение - по време на краха на Нюйоркската борса през 1973-74 г., индексът Dow Jones Industrial Average падна с 44%. Първоначалното си ниво успя да достигне едва след три години, а видимо да го превиши - едва след 10 години.
6. Растящите лихвени проценти влияят негативно на облигациите.
С нарастването на лихвените проценти цените на облигациите падат. Купувачът ще плати повече за съществуваща облигация с фиксирана лихва 6% отколкото за нова с лихва 7% и повече. Напротив, при спадане на лихвехия процент, цените на облигациите се покачват. Този ефект е най-силен при дългосрочните облигации.
7. Инфлацията застрашава най-много Вашите дългосрочни инвестиции.
Инфлацията, намаляваща стойността на Вашите пари годишно с около 3,2%, никога няма да Ви върне това, което е взела.
8. Дългосрочните облигации на федералното правителство на САЩ (US Treasury bonds) са най-сигурната инвестиция.
Истина е, че не е възможно да се стигне до ситуация, когато правителството на САЩ да не може да изплати своите облигации. Частично поради това, че икономиката на САЩ през цялата си история, винаги е била достатъчно силна, и частично поради това, че правителството може по всяко време, в случай на нужда, да печати пари. Тези облигации са считани за безрискови и това е причината да имат най-ниска лихва. Доходността на всеки следващ вид инвестиция с фиксирана доходност расте правопропорционално на техния риск.
9. Диверсифицираното портфолио е по-малко рисково от портфолио, концентрирано в един вид инвестиции.
Диверсифицирането означава разпределение на парите в различни видове инвестиции и по този начин намаляване на риска. Въпреки, че стойността на някои инвестиции може да пада, на други може да се качва.
10. Индексните инвестиционни фондове често пъти имат по-висока стойност от активно управляваните фондове.
В индексния фонд мениджърът на портфолиото разпределя поверените средства според индекса на пазара и в последствие в отделни акции. Ако индексните инвестиционни фондове постигат по-добри резултати от активно управляемите, то е защото много рядко активно управляван фонд може да постигне по-добър резултат от целия пазар, тъй като обикновено има по-високи търговски такси.

Накратко от историята на известни фирми и актуалното развитие на техните акции на борсата
Замислиме ли се над историята на известни в днешно време фирми, търгувани на най-престижните световни борси (New York, Frankfurt, Londоn), често откриваме доста интересни факти и зависимости. В историята на фирмите е тяхната огромна стойност, в марката възникнала преди стотици години и постепенното обособяване на фирмата до привилегированото положение в което се намира в своя отрасъл.
По-долу даваме някои примери, като добавяме информация за тяхното настоящо курсово развитие.

Nike
Основатели на дружеството са Bill Bowerman (треньор по лека атлетика, иноватор на тренировките на University of Oregon) и неговия, дефакто, бегач на средни разстояния Phil Knight. Измисляли интересни лозунги, като напр. "Всеки, който има тяло, е спортист ". Първоначално замисляли да произвеждат обувки за бягане, с такава функционалност и изработка, която би допринесла за постигането на все по-добри атлетически постижения. През 1962 г. започнали да внасят обувки от Япония чрез фирмата Blue Ribbon Sport. За съжаление нямали успех и поради това организирали собствено производство. Марката Nike се появява на пазара чак през 1972 г., като производството на спортни обувки и и аксесоари постепенно я качва на първо място в света. Логото на Nike, т.н. swoosh трябва да асоцира движение, скорост и динамичност. Акциите на фирмата Nike се търгуват на New York Stock Exchange (NYSE), като по настящем цената се движи около 61,50 USD. Ticker (подбие на ISIN) на акцията е NKE. Годишната доходност от курса на акциите (сравнение на курс септември 02 / цептември 03) е приблизително 61%.

Sony
Историята на фирмата започва да се пише през 1946 г. в Япония, където двама млади, токущо дипломирани инженери Morita и Ibuka решават да учредят дружество. То е трябвало, на база технологични изследвания да разработва технически продукти, превъзхождащи конкуренцията. Първата лястовичка била изобетената техджера за варене на ориз с изключване след сваряването, която обаче не била пълно функционална. Постепенно обаче, благодарение на своя ентусиазъм и прилежност, постигат това, че техните изделия стават любими заради своето просто управление, дизайн и качество. Името на фирмата е изведено от латинската дума sonus - звук. Двамата изобретатели се наричали Sonnyboys, а от тук е вече близко възникването на днес вече толкова почитаната марка Sony. Акциите на фирма Sony се търгуват на борсата в Токио и на NYSE, където под ticker SNE днес струват около 36 USD. В годишно изражение доходността на акцията е около 50%.

Procter & Gamble
Причината за възникване на фирмата през 19 век е била първоначално космополитна и прагматична. Емигрантът от Англия William Procter (производител на свещи) и ирландецът James Gamble (производител на сапун) се оженили в САЩ за сестрите Norris. И тъкмо техният баща е бил този, който ги убедил да заложат общо предприятие простото и логично наименование Procter & Gamble. Това се случило през 1837 година. Новата фирма се съсредоточила в търговия със сапун и свещи в Cincinnati, щата Ohio. Днес тя е промишлен колос с пазарна капитализация около 120 млрд. USD, и снабдява около 5 млрд. крайни потребители в повече от 130 страни в света. Асориментът на фирмата наброява повече от 220 продукта.
Акциите на Procter & Gamble се търгуват на NYSE с ticker PG и в момента струват около 92 USD. Годишната доходност е около 17%.

Johnson & Johnson
Днес световно известната фармацевтична и козметична фирма вижда белия свят на края на 19 век и по-точно през 1886 година. Започва с 15 човека и се помещавала в бивша малка фабрика за тапети в New Brunswick, щат New Jersey. Година след това фирмата получава днешното си наименование. В края на века предприятието произвежда, респ. обработва памук и марля за облекло по технология суха топлина, която е антисептична и стерилна. Три години след края на I св. война, фирмата излиза с тогава най-продавания си продукт - маркови, прилепващи и стерилни бинтове Band Aid. Постепенното нарастване на производството, увеличаващата се конкуренция и международната експанзия обаче, изискват и изграждане на силни транснационални позиции. До това се стига през 1932 година, когато във Великобритания се учредява клон на фирмата. Същата година директор става R.W.Johnson. Започва се целенасочена децентрализация, увеличава се броя на клоновете и медународната експанзия. В днешно време фирмата е ориентирана предимно към фармацията. Пазарната и капитализация е 149 млрд. USD.
Фирмата Johnson & Johnson се търгува на NYSE с ticker JNJ а курсът се движи около 50 USD.

Nokia
Найизвестната световна фирма за производство на мобилни телефони, със седалище във Финландия започва да пише своята история още през 1865 година. Тогава обаче, относително успешно е произвеждала хартия и картон. Търгувала е с Русия, Франция и Англия, а по-късно, преди Втората св. война и с Китай. По този начин е била изградена разклонена мрежа от дистрибутори. На прелома на века в рамките на фирмата е етаблиран завод за гумени изделия с производство на ботуши и транспортни ленти. Обрат във фирмата настъпва през 1912 г., когато Nokia купува мажоритарния дял акции от дружеството Finish Cable Works. Започва да продава кабели за телефони и за доставка на ел. енергия. През 60-те и 70-те години на миналия век фирмата се съсредоточава към изследвания в дигиталната комуникация като на финала, от 1992 г. се отдава предимно на телекомуникациите - главно на мобилните телефони. Акциите на дружеството се търгуват на домашната борса в Хелзинки, но и на NYSE. Ticker на акцията е NOK и струва в момента 15,50 USD.

Adidas
Една от най-известните днес фирми за производство на спортни потреби, обувки и дрехи (заедно с Nike, Reebok, Puma). Нейното създаване се датира от началото на XX век и е свързано с името на Adolf Dassler (по прякор Adi). В своята двайсетгодишна възраст той произвежда първите спортни ленени обувки и мечтаел за това, как ще произведе обувки за спортисти. Постигнал това още през 1928 г., когато на лятната олимпиада в Амстердам атлетите имали обувки от Dassler. В половината на 30-те години, в неговата фабрика се произвеждали 30 различни модела обувки. След края на Втората св. война били произведени първите спортни обувки от гума и брезент. В историята на фирмата 1948 година се сочи като дата на възникване на марката Adidas, което е комбинация от прякора и презимето на Adolf Dassler. Година по-късно завършва институционализацията на своята фирма и регистрира трите ленти, така както ги знаем днес.
Акциите на фирма Adidas се търгуват предимно на европейските пазари, където принадлежат към т.н. blue chips (бонитетни акции). На борсата във Франкфурт сега Adidas струва 76,60 EUR.

Gillette
Когато една сутрин през 1895 г., някой си г-н Gillette се нервирал над тъпия си бръснач, в главата му започнала да се ражда идеята за самобръсначка. Замислял сменяемо ножче и по-голяма безопасност от обикновения бръснач. Идеята му получила конкретно подобие през 1901 г., когато основал фирмата Gillette Company в Boston, щат Massachusetts. Първоначално се помещавал в малка къща и произвеждал самобръсначки и ножчета за бръснене. През 1905 г., заедно с получения патент за самобръсначка със сменяемо ножче, фирмата се премества в своя фабрика, където постепенно развива производството. В 1954 г. Фирмата купува дружество за принадлежности за писане Paper Mate и развива нейния производствен асортимент. През 1967 г., Gillette се обединява с немската фирма Braun и започва да експандира и в областта на самобръсначките със сухо бръснене. Аквизициите на фирмата продължават с купуването на Oral-B (дентална хигиена), Parker (луксозни принадлежности за писане) и Duracell (батерии). Към групата Gillette сега принадлежи и най-големият производител на батерии и бръснарски принадлежности - Energizer.